فاطمه

اطلاعات پایه

نام

فاطمه

اطلاعات فردی

جنسیت

زن

وضعیت

مجرد

اطلاعات دانشجویی

رشته تحصیلی

معماری

مقطع

کارشناسی

سال ورود به دانشگاه

۱۳۹۰

عضویت در انجمن علمی

عضو انجمن علمی

خوابگاه

خوابگاه کوثر