بنیامین

دوستان

  • تصویر پروفایل مرتضی
    مرتضی - "داستان پتروسو شنیدین ک انگشتشو کرد تو سوراخ سد تا شهر نجات پیدا کنه ؟ همش یه طنز بوده ک ما جدیش گرفتیم יִ پترس نباشیم وقتی مردم شهر به آب نیاز دارن ܂"مشاهده
    فعال 23 ساعت, 4 دقیقه قبل