بهترین روش نذری گرفتن

به صورت کلی بهترین روش نذری گرفتن رفتن به عذاداری مسجد و بدترین روش سه ساعت تو صف وایستادنه!