برنامه معکوس کردن یک رشته به زبان پیتون ـ پایتون P10

برنامه معکوس کردن رشته

برنامه معکوس کردن یک رشته از حروف ـ string reverse code in python

برای اجرا تابع reverse را با یک رشته دلخواه فراخوانی کنید ـ مثلا

خروجی
olleh