چه کسی از طولانی شدن مذاکرات سود می‌برد؟

هتل_کبرگ

به نظر من نه ایران از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای سود میبره نه آمریکا ، تنها کسی که از طولانی شدن مذاکرات هسته‌ای سود میبره ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ صاحاب هتل کبرگه יִ יִ יִ

والا هتلو در بست داده اجاره به مذاکراه کنندها حالشو میبره יִ יִ יִ