متن برنامه پیدا کردن ۲۰ کلمه پر تکرار در پرونده پایتون پیتون ـ p32

top 20 words python code

برای پیدا کردن کلمات پر تکرار ابتدا باید فایل را بخوانیم و داخل یک لیست(فهرست) بریزیم سپس مشابه برنامه حذف اعضای تکراری لیست یک دیکشنری می‌سازیم که کلید(‌key) آن کلمات و مقدار(value) آن‌ها تعداد تکرار آن هاست حالا روی فهرست کلمات حرکت می‌کنیم هر درصورتی که کلمه درون دیکشنری وجود داشت به مقدار آن یکی اضافه می‌کنیم و اگر وجود نداشت. آن کلمه را با مقدار یک درون دیکشنری قرار می‌دهیم.

توضیح درمورد خط دو تا پنج:

ـ خط ۲ فایل را باز  می‌کند.

ـ خط ۳ هر خط فایل را درون یک لیست می‌ریزد و لیست‌های به دست آمده را درون یک لیست دیگر قرار می‌دهد.

ـ خط ۴ همه‌ی لیست‌ها(که هر لیست یک خط است) را تبدیل به یک رشته می‌کند(همه‌ی فایل درون یک رشته قرار می‌گیرد).

ـ خط ۵ با استفاده از فاصله بین کلمات در رشته هر کلمه را به یک عضو از لیستی جدید تبدیل می‌کند.

print top20 words of file python code

برنامه ایجاد نمودار با استفاده از کاراکترها به زبان پایتون P22

رسم نمودار فراوانی

این کد برنامه با فراخوانی تابع

histogram

اجرا می شود ـ  ورودی‌های این تابع یک لیست اعداد و تعداد بخش‌ها می باشد، مسئله را با یک مثال شرح می دهیم
فرض کنید لیست
[1,10,14,5,7,11,14,15,12,2,3,16]
را داریم و می خواهیم در سه بازه یک تا شش، شش تا یازده و یازده تا شانزده چند عدد وجود دارد و نمودار فراوانی آن را ترسیم کنیم. به این صورت
[ 1 , 6 ) |||| 4
[ 6 , 11 ) || 2
[ 11 , 16 ] |||||| 6

البته کد این برنامه یک مشکل بزرگ در دسته بندی دارد مثلا وقتی بزرگ ترین عدد ۱۵ و کوچک ترین عدد ۱ باشد و بخواهیم اعداد را در سه ستون دسته بندی کنیم اشتباها حاصل چهار ستونه نشان می دهد ـ!ـ اما با اعداد زوج مشکلی ندارد

print histogram python program code