برنامه مرتب کردن چند عدد در یک لیست به زبان پایتون P20

کد برنامه مرتب کردن فهرستی از اعداد به زبان پایتون ـ پیتون

در این برنامه ابتدا تعداد اعدادی که قرارند در لیست مرتب شوند از کاربر گرفته می شود و سپس به شیوه ای مشابه مرتب کردن حبابی ـ البته الگوریتمش اختراع خودم هست ـ اعداد مرتب می شوند
مثلا اگر ورودی این باشد
10
[1-, 9.5, 30-, 2, 3, 50, 23, 3, 1, 1]
خروجی
[50, 23, 9.5, 3, 3, 2, 1, 1, 1-, 30-]
خواهد بود

sort a list of numbers python program code