پروژه‌های هزار ساله

یه سری پروژه هست که نه پول توشون هست نه سختن ، فقط قابلیت کش اومدن در زمان دارن ، به اندازه یک عمر 😑

تفکر دم غنیمت شماری عرفای قدیم لباس جدیدی پوشیده

تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پر کن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم برآرم یا نه

فردا علم نفاق طی خواهم کرد
با موی سپید قصد می خواهم کرد
پیمانه عمر من به هفتاد رسید
این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد

امروز ترا دسترس فردا نیست
و اندیشه فردات به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت بیدار است
کاین باقی عمر را بقا پیدا نیست
خیام

در لحظه زندگی کن

تصویر: تکه ای از کاغذ نوشابه که به دیوار اتاقمان در دانشگاه قم چسباندیم

ـ در لحظه زندگی کن ! ـ

live the moment now