برنامه یافتن تعداد ارقام یک عدد صحیح به صورت بازگشتی به زبان پایتون

توابع بازگشتی به این معنا هستند که از خود تابع در خودش استفاده می شود. یکی از راه های نوشتن برنامه ای که بتواند تعداد ارقام اعداد صحیح را نمایش دهد استفاده از تابع بازگشتی به صورت زیر است(python program code for finding number of digits):