برنامه تشخیص اول بودن یا نبودن یک عدد به زبان سی پلاس پلاس

برنامه تعیین اول بودن عدد

این برنامه عددی را از کاربر می گیرید اگر هیچ یک از اعداد دو تا جزر (رادیکال) همان عدد مقسوم آن نباشند آن عدد اول است در غیر این صورت مرکب است (c++ program code for finding number is prime or not c plus plus):

 

برنامه تشخیص اول بودن یا نبودن یک عدد به زبان سی پلاس پلاس

این برنامه عددی را از کاربر می گیرید اگر هیچ یک از اعداد دو تا جزر (رادیکال) همان عدد مقسوم آن نباشند آن عدد اول است در غیر این صورت مرکب است (c++ program code for finding number is prime or not c plus plus):