جزوه شبکه استاد مرشد

دانلود جزوه درس شبکه‌های کامپیوتری

نسخه جدید با کیفیت بیشتر که با استفاده از اسکن‌کیو‌تی اسکن شده در تاریخ נ ۱۵ ـ ۱۰ ـ ۱۳۹۴ ׆ بارگذاری شد יִ

دانلود جزوه درس شبکه‌های کامپیوتری נ رایانه‌ای ׆ استاد اکبر مرشد اسکی از استادان رشته علوم کامپیوتر دانشگاه قم ܂

این جزوه مربوط به نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۳ ـ ۱۳۹۴ می‌باشد و به دو قسمت ۲۵ صفحه‌ای تقسیم شده است ܂

با استفاده از پیوندهای زیر می‌توانید این جزوه را بارگیری נ دانلود ׆ نمایید ׃

صفحه ۱ تا ۲۵ ـ قسمت اول

http://qomac.ir/wp-content/uploads/morshed_networking_part_one.pdf

صفحه ۲۶ تا ۵۰ ـ قسمت دوم

http://qomac.ir/wp-content/uploads/morshed_networking_part_two.pdf

تذکر ׃ ممکن است این جزوه کامل نباشد و ایراداتی داشته باشد יִ