متن برنامه پیدا کردن ۲۰ کلمه پر تکرار در پرونده پایتون پیتون ـ p32

top 20 words python code

برای پیدا کردن کلمات پر تکرار ابتدا باید فایل را بخوانیم و داخل یک لیست(فهرست) بریزیم سپس مشابه برنامه حذف اعضای تکراری لیست یک دیکشنری می‌سازیم که کلید(‌key) آن کلمات و مقدار(value) آن‌ها تعداد تکرار آن هاست حالا روی فهرست کلمات حرکت می‌کنیم هر درصورتی که کلمه درون دیکشنری وجود داشت به مقدار آن یکی اضافه می‌کنیم و اگر وجود نداشت. آن کلمه را با مقدار یک درون دیکشنری قرار می‌دهیم.

توضیح درمورد خط دو تا پنج:

ـ خط ۲ فایل را باز  می‌کند.

ـ خط ۳ هر خط فایل را درون یک لیست می‌ریزد و لیست‌های به دست آمده را درون یک لیست دیگر قرار می‌دهد.

ـ خط ۴ همه‌ی لیست‌ها(که هر لیست یک خط است) را تبدیل به یک رشته می‌کند(همه‌ی فایل درون یک رشته قرار می‌گیرد).

ـ خط ۵ با استفاده از فاصله بین کلمات در رشته هر کلمه را به یک عضو از لیستی جدید تبدیل می‌کند.

print top20 words of file python code