متن برنامه حذف اعضای تکراری یک فهرست به زبان پایتون ـ پیتون P27

duplicates

در این برنامه با استفاده از دیکشنری یا همان فرهنگ لغت در پایتون می‌خواهیم موارد تکراری یک فهرست را حذف کنیم

بسیار ساده است ابتدا یک دیکشنری خالی در نظر می‌گیریم سپس یک حلقه می‌نویسیم که از اول لیست تا آخر آن را پیمایش کند هر عضو از لیست اگر در دیکشنری نبود به دیکشنری اضافه می‌شود و مقدار یک می‌گیرد اگر در دیکشنری بود یعنی تکراری است بنابراین در دیکشنری به مقداری ک قبلا داشته یکی اضافه می‌شود ، در پایان کلیدهای دیکشنری که حاوی تمام اعضای لیست بدون تکرار هستن برگردانده می‌شود

remove duplicates from list using dictionary python program code

 

متن برنامه تعیین آناگرام بودن دو رشته به زبان پایتون ـ پیتون P26

برنامه تعیین آناگرام بودن دو رشته

برنامه تعیین آناگرام بودن دو رشته

منظور از آناگرام بودن دو رشته این است که ما بتوانیم با جا به جا کردن حروف یک رشته ، رشته دیگر را بسازیم مثل ׃

رشته و ترشه

رایانه و یارانه

سوریه و روسیه

cinema و iceman

silent و listen

mary و army

الگوریتم برنامه به این صورت است که ما دو دیکشنری برای هر رشته ایجاد می‌کنیم و تعداد تکرار هر حرف در هر رشته را در دیکشنری ثبت می‌کنیم با توجه به این که در دیکشنری ترتیب اهمیت ندارد اگر دو دیکشنری با یکدیگر یکسان باشند دو کلمه ما آناگرام هستند در غیر اینصورت آناگرام نیستند برای نمونه به دیکشنری حروف کلمات زیر دقت کنید ׃

cinema

{c:1 , i:1 , n:1 , e:1 , m:1 , a:1}

iceman

{i:1 , c:1 , e:1 , m:1 , a:1 , n:1}

دو دیکشنری یکسان هستند در نتیجه حروف و تعداد تکرار آن‌ها در دو رشته یکسان است و آناگرام هستند ܂

is anagram ? python program code