دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی مصوب ۱۳۹۱

متن کامل دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی مصوب دهم آبان ۱۳۹۱ را برای استفاده دانشجویان و اعضای شورا صنفی در ادامه می‌آورم با تشکر از آقای نوراللهی مدیر دانشجویی دانشگاه قم که این دستورالعمل را در اختیار من قرار دادند.

تاکید این دستورالعمل بیشتر روی نحوه‌ی اجرای انتخابات شورای صنفی است.

با پیوند زیر می‌توانید فایل پی‌دی‌اف دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی ـ رفاهی را بارگیری نمایید:

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/12/instruction_for_students_union_regulations.pdf

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان
تایخ: ۱۳۹۱/۸/۱۰
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی ـ رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
به باستناد مفاد ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه شورای صنفی ـ رفاهی مصوب ۱۳۹۱/۲/۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور وحدت رویه در اجرای آیین‌نامه مذکور در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دستورالعمل اجرایی شورای صنفی ـ رفاهی به شرح ذیل ابلاغ میگردد. لازم به ذکر است برابر مفاد ماده ۱۷ آیین نامه، مرجع تفسیر آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، هیات مرکزی نظارت شورای صنفی ـ رفاهی میباشد.
الف)تعداد اعضاء شورا
ماده ۱: تعداد اعضاء اصلی، علی البدل و حداقل داوطلب مورد نیاز شورای هر موسسه بر اساس جدول ذیل خواهد بود.
جدول شماره ۱:تعداد اعضاء شورا
جمعیت دانشجویی: کمتر از ۴۰۰۰ نفر، اعضای اصلی: ۳،اعضای علی البدل: ۲ حداقل تعداد داوطلب: ۶
جمعیت دانشجویی: ۴۰۰۱ تا ۸۰۰۰ نفر، اعضای اصلی: ۵،اعضای علی البدل: ۲ حداقل تعداد داوطلب: ۱۰
جمعیت دانشجویی: ۸۰۰۱ تا ۱۲۰۰۰ نفر، اعضای اصلی: ۷،اعضای علی البدل: ۳ حداقل تعداد داوطلب: ۱۴
جمعیت دانشجویی: ۱۲۰۰۰ نفر به بالا، اعضای اصلی: ۹،اعضای علی البدل: ۳ حداقل تعداد داوطلب: ۶
تبصره ۱: چنانچه تعداد داوطلبان کمتر از حداقل(جدول شماره ۱) باشد،معاون دانشجویی موسسه دستور برگزاری انتخابات مجدد را حداکثر تا پایان آبان ماه همان سال صادر خواهد کرد.
تبصره ۲: چنانچه به سبب استعفا و پس از جایگزینی اعضاء علی البدل، تعداد اعضاء اصلی شورا، کمتر از نصف شود، شورا فاقد رسمیت بوده و با دستور معاون دانشجویی موسسه، انتخابات مجدد به فاصله یک ماه برگزار خواهد شد.
ب) کمیته اجرایی
ماده ۲: مراحل برگزاری انتخابات شورای هر موسسه اعم از ثبت نام از داوطلبان، رای گیری و کلیه امور اجرایی مربوط به انتخابات، با ترکیب زیر و حکم معاون دانشجویی موسسه تشکیل خواهد شد:
الف: مدیر امور دانشجویی موسسه به عنوان رییس کمیته
ب: دبیر شورای قبلی موسسه
ج: یکی از اعضاء سابق شورا به انتخاب معاون دانشجویی موسسه
د: دو نماینده شورای دانشجویی موسسه
تبصره۱: هیچ کدام از داوطلبان نمی‌توانند عضو کمیته اجرایی و یا نظارت باشند.
تبصره۲: در صورت داوطلب شدن دبیر شورای قبلی موسسه، یکی از اعضاء سابق شورا به انتخاب اعضاء شورا، جایگزین دبیر شورای قبلی موسسه در بند ‘ب’ خواهد شد.
تبصره۳: در موسسه‌ای که شورای دانشجویی دایر نمی‌باشد، انتخاب اعضاء بند ‘د’ به عهده معاون دانشجویی موسسه خواهد بود.
تبصره۴: انتخابات شورا در موسسه ای که برای اولین بار انجام می شود، توسط کمیته اجرایی منتخب معاون دانشجویی آن موسسه برگزار خواهد شد.
ماده۳: بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف معاون دانشجویی موسسه، کمیته اجرایی جلسات هماهنگی را تشکیل و تا سه روز قبل از انتخابات، تمهیدات لازم در خصوص انتخابات الکترونیکی یا چاپ تعرفه لازم، صندوق رای، محل تبلیغات و برگزاری انتخابات و سایر امور مربوطه، بعمل آورد.
تبصره ۱: رییس کمیته اجرایی موظف است صورت جلسات و گزارش اقدامات انجام شده و همچنین موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت به معاون دانشجویی موسسه گزارش نماید.
تبصره ۲: هرگاه در طی فرایند انتخابات، به هر دلیلی یکی از اعضاء کمیته اجرایی انصراف دهد، معاون دانشجویی موسسه موظف است، ظرف مدت یک روز کاری، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید.
ج) ثبت نام و بررسی صلاحیت های اولیه
ماده ۴: کمیته اجرایی ۲۰ روز قبل از اخذ رای موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص فرآیند انتخابات(محل و چگونگی ثبت‌نام، شرایط داوطلبان، تاریخ برگزاری انتخابات، ساعت اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان و محل اخذ رأی ، مقررات و تخلفات و…) در موسسه مبادرت نماید.
ماده۵: کمیته اجرایی پس از پایان ثبت نام از داوطلبان، ظرف سه روز کاری و مطابق آیین‌نامه نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام و نتیجه را در اختیار معاون دانشجویی قرار دهد.
ماده ۶: هریک از داوطلبان در صورت عدم احراز صلاحیت، می توانند درخواست تجدید نظر خود را ظرف دو روز کاری پس از اعلام اسامی تایید شده، به دفتر معاون دانشجویی موسسه تحویل نمایند.
ماده۷: معاون دانشجویی موسسه پس از پایان مهلت ارائه درخواست تجدید نظر نسبت به روند بررسی صلاحیت ها کلیه پرونده های داوطلبان اعم از تایید شده یا نشده را در اختیار کمیته نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.
د) کميته نظارت
ماده۸: به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات، تایید نهایی صلاحیت داوطلبان و تایید صحت انتخابات، کمیته نظارت بر انتخابات با ترکیب ذیل و با حکم معاون دانشجویی موسسه تشکیل می شود:
الف: مدیر فرهنگی – اجتماعی موسسه به عنوان رییس کمیته
ب: یکی از دانشجویان موسسه به انتخاب رییس کمیته
ج: یکی از اعضاء شورای سابق موسسه به انتخاب معاون دانشجویی
د: نماينده دفتر حقوقی موسسه
ه: یکی از اعضاء هیات علمی موسسه په انتخاب معاون دانشجویی
تبصره۱: افرادی که با کمیته های اجرایی و نظارت همکاری دارند باید دارای حسن شهرت در موسسه باشند.
تبصره۲: در صورت نبودن شورا در موسسه، یکی از دانشجویان موسسه به انتخاب معاون دانشجویی در ردیف ‘ج’ این ماده عضو كميته خواهد شد.
تبصره۳: کمیته نظارت همزمان با شروع به کار کمیته اجرایی تشکیل می گردد.
تبصره۴: کمیته نظارت موظف است پس از دریافت کلیه پرونده های داوطلبان از معاون دانشجویی موسسه، صلاحیت نهایی افراد را بررسی و حداکثر تا ۵ روز قبل از انتخابات، اسامی نهایی را به معاون دانشجویی موسسه اعلام نماید.
تبصره۵: در اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها حفظ شان و حرمت داوطلبان الزامی است. اسامی تایید : شده نهایی هم زمان با آغاز تبلیغات به صورت رسمی از طریق کمیته اجرایی اعلام خواهد شد.
تبصره۶: آرای کمیته نظارت با تصویب اکثریت اعضاء رسمیت پیدا می کند.
ماده۹: عضویت همزمان یک فرد در دو کمیته نظارت و اجرایی، ممنوع است.
ماده۱۰:تبصره ۱ و ۲ ماده های ۲ و ۳ این آیین نامه عیناً برای کمیته نظارت نیز مصداق دارند.
ماده۱۱:برگزاری انتخابات هر موسسه در فاصله زمانی پانزدهم مهرماه تا پانزدهم آبان ماه همان سال می‌باشد.
ماده۱۲: کلیه فعالیت های اجرایی، برنامه زمان بندی و مسئول اجرایی هر فعالیت مطابق جدول شماره ۲ می‌باشد.
جدول شماره ۲: زمان بندی فعالیت های انتخابات
رديف ۱. فعاليت: تشکیل کمیته های اجرایی و نظارت معاون دانشجویی. زمان‌بندی: حداکثردو هفته قبل از فرایند انتخابات. مسئول اجرا: معاون دانشجویی.
ردیف ۲. فعاليت: ثبت نام اولیه از داوطلبان. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: کمیته اجرایی.
ردیف ۳. فعاليت: بررسی صلاحیت. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: کمیته اجرایی
ردیف ۴. فعاليت: ارائه درخواست تجدید نظر نسبت به بررسی صلاحيت. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: داوطلب.
ردیف ۵. فعاليت: رسیدگی به درخواست تجدید نظر و گزارش به معاون دانشجویی موسسه. زمان‌بندی:  دو روز کاری. مسئول اجرا: کمیته اجرایی.
ردیف ۶. فعاليت: تبلیغات. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: داوطلب.
ردیف ۷. فعاليت: برگزاری انتخابات. زمان‌بندی:  یک روز کاری. مسئول اجرا: کميته اجرایی.
ردیف ۸. فعاليت: اعلام نتیجه انتخابات. زمان‌بندی:  حداکثر ۲۴ ساعت پس از اتمام زمان اخذ رای. مسئول اجرا: کميته اجرایی.
ردیف ۹. فعاليت: ارائه درخواسنت تجدید نظر نسبت به نتایج انتخابات. زمان‌بندی:  یک روز کاری. مسئول اجرا: داوطلب.
ردیف ۱۰. فعاليت: رسیدگی به درخواست تجدید نظر و گزارش به معاون دانشجویی موسسه. زمان‌بندی:  دو روز کاری. مسئول اجرا: کمیته نظارت.
ردیف ۱۱. فعاليت: تایید و اعلام نتیجه نهایی به داوطلبان. زمان‌بندی:  یک روز کاری پس از بررسی. مسئول اجرا: معاون دانشجویی.
تبصر: کمیت نظارت موظف است در صورت عدم وصول درخواست تجدید نظر حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه، مراتب صحت انتخابات را برای تایید نهایی و اعلام اسامی به معاون دانشجویی موسسه گزارش نماید.
ه) تبليغات
ماده ۱۳: پس از اعلام اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده، فعالیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان ۳ روز قبل از  اخذ رأی و تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره۱: اندازه عکس و پوستر تبلیغاتی داوطلبان حداکثر در قطع کاغذ A۳ مجاز می باشد.
تبصره٢: محل تبليغات برای داوطلبان به وسیله کمیته اجرایی مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد و هرگونه توزیع عکس داوطلبان در فضای موسسه بجز در محل های تعیین شده ممنوع میباشد.
تبصره۳: کلیه نشریات و مطبوعاتی که از موسسه مجوز فعالیت اخذ نموده‌اند، حق تبلیغ له و یا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند.
تبصره۴: اعضای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
ماده ۱۴: داوطلبان و طرفداران آنان، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد.
و) برگزاری انتخابات
ماده ۱۵: انتخابات از ۹ صبح شروع و تا پایان ساعت ۱۷ همان روز ادامه خواهد داشت.
تبصره ۱: به تشخیص معاون دانشجویی موسسه زمان تعیین شده تا دو ساعت قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۲: حتی الامکان انتخابات به صورت رایانه ای برگزار شود و شمارش آراء به نحوی که برای داوطلبان قابل مشاهده باشد انجام شود.
ماده ۱۶: اعضاء کمیته های اجرایی و نظارت بایستی یک ساعت قبل از شروع انتخابات در محل حاضر شده و صندوق ها را با مهر معاون دانشجویی موسسه مهر و موم نمایند.
تبصره: کمیته اجرایی موظف است اسامی کلیه داوطلبان را به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی، قبل از شروع رای گیری در محل اخذ رای به طوری که قابل رویت برای رای دهندگان باشد، نصب نماید.
ماده ۱۷: شمارش آراء پس از اتمام زمان قانونی با حضور روسا و یا نمایندگان کمیته های اجرایی و نظارت انجام و در گزارشی مکتوب شامل موارد ذیل با امضاء کلیه اعضاء به معاون دانشجویی موسسه ارائه می شود.
الف: تعداد کل آراء ماخوذه (کلیه آراء داخل صندوق اعم از باطله و صحیح)
ب: تعداد کل آراء صحیح (تعرفه های مجازی است که در آن به طور مشخص و با رعایت شرایط و درج نام و کد داوطلبان مورد نظر به صندوق رای ریخته شده است.)
ج: تعداد کل آراء باطله (تعرفه های مخدوش و یا نوشته های خارج از اسامی داوطلبان و یا سایر دست نوشته های خارج از برگه تعرفه)
د: تعداد کل تعرفه های باقی مانده (تعداد تعرفه هایی است که استفاده نشده و سفید باقی مانده است.)
ه: تعداد آراء کانداها به ترتتیب حروف الفبا و کد داوطلبی
و: مشروح روند انتخابات و تخلفات و یا وقایع قابل ذکر در پایان گزارش
تبصره۱: در شمارش آراء، اسامی مشابهی که کد داوطلبی آنها نوشته نشده باشد به صورت مساوی بين داوطلبان هم اسم تقسيم خواهد شد.
تبصره۲: در موسساتی که بیش از یک صندوق رای وجود داشته باشد، شمارش آراء توسط نمایندگان کمیته های اجرایی و نظارت در محل اخذ رای انجام شده و گزارش مکتوب با توجه به مفاد مندرج در ماده ۱۷ تهیه و به معاون دانشجویی موسسه ارائه می شود.
ماده۱۸: داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب ۲۵ درصد کل آراء و در مرحله دوم در صورت کسب اکثریت نسبی رای دهندگان، حایز شرایط شناخته خواهند شد.
ماده۱۹: هزینه برگزاری انتخابات توسط کمیته اجرایی پیشنهاد و با تایید معاون دانشجویی از محل اعتبارات موسسه تامین می شود.
ماده۲۰: هر دانشجو شخصا فقط یکبار و صرفا با ارائه کارت دانشجویی معتبر و مدت دار می تواند در رای گیری شرکت نماید.
ماده۲۱: حفظ نظم در روز برگزاری انتخابات بر عهده حراست موسسه می باشد.
ماده۲۲: به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رای گیری، کمیته نظارت می باید اسامی و شماره دانشجویی افراد شرکت کننده در انتخابات را به صورت فایل اکسل ثبت نموده و در حین اخذ رای، شمارش آراء هر صندوق، و باز شماری نهایی آراء، اسامی احتمالی را که بیش از یک بار رای داده اند حذف نماید.
ز) نحوه تشکیل جلسات شورا
ماده۲۳: حداکثر یک هفته پس از تایید صحت برگزاری انتخابات و صدور حکم اعضاء اصلی منتخب شورا توسط معاون دانشجویی موسسه اعضاء منتخب باید تشکیل جلسه دهند و از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورا انتخاب و جهت ابلاغ حکم به معاون دانشجویی موسسه معرفی نمایند.
ماده۲۴: جلسات شورا بایستی به صورت منظم و در یک تقویم زمان بندی شده، حداقل دو هفته یکبار تشکیل و تاریخ برگزاری و محل آن تا پایان دوره فعالیت توسط دبیر شورا به معاون دانشجویی موسسه و اعضاء اطلاع رسانی گردد.
تبصره۱: جلسات شورا حداقل با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت خواهد داشت.
تبصر۲: چنانچه دبیر شورا انصراف دهد و یا به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت نباشد، اعضاء مجددا از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند.
تبصره٣: حضور اعضاء على البدل، بدون حق راى در جلسات بلامانع است.
تبصره ۴: شورا می تواند بر حسب ضرورت و برابر آیین نامه برای انجام وظایف خود کمیته هایی را از قبیل تغذیه، خوابگاه و غیره را تشکیل دهد. مسئول هر یک از این کمیته ها بایستی از اعضاء اصلی شورا باشد.
ماده ۲۵: چنانچه جلسات شورا سه جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی تشکیل نگردد، شورا فاقد رسمیت بوده و معاون دانشجویی موسسه پیشنهاد انحلال شورا را به شورای دانشجویی موسسه اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۶: صورتجلسات شورا با ذکر موارد زیر، حداکثر یک هفته پس از تشکیل جلسه با امضاء اعضای اصلی و توسط دبیر شورا برای معاون دانشجویی موسسه ارسال خواهد شد.
الف: اسامی حاضرین جلسه
ب: اسامی غایبین جلسه و علت غیبت
ج: اسامی مدعوین
د: موضوعات مورد بحث
د: مصوبات جلسه
ماده۲۷: هریک از اعضاء اصلی شورا که در سه جلسه غیبت نماید، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
ماده ۲۸: چنانچه هریک از اعضاء اصلی شورا، قصد استعفا داشته باشد، باید استعفای خود را با ذکر دلیل کتبا به معاون دانشجویی موسسه تحویل نماید.
تبصره: اگر تعداد استعفا دهندگان به صورتی باشد که شورا از حداقل اعضاء ساقط گردد با اعلام معاون دانشجویی موسسه شورا منحل خواهد شد.
ماده۲۹: موسسه موظف است محل مناسب جهت فعاليت شورا تعیین و تجهیزات لازم در حد متعارف فراهم گردد.
ماده ۳۰: هزینه برنامه ها و فعالیت های شورا در حد متعارف پس از تائید معاون دانشجویی از محل اعتبارات موسسه قابل پرداخت خواهد بود.
این دستورالعمل در ۳۰ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۹۱/۷/۲۵ به تایید هیات مرکزی نظارت شسورای صنفی ـ رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور رسید و از تاریخ تصویب به مدت دو سال لازم الاجرا و کلیه دستورالعمل های مغایر با آن لغو می باشد.
با آرزوی توفیق الهی محمود ملاباشی
نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی(فرصت جنوبی)، پلاک ۲۷
کد پستی: ۱۵۸۱۹۴۴۷۳۶
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵۱۱۱۷
تلفن: ۹۶۶۶۲۰۰۰۹

دانلود فایل pdf