سوالات درس اصول سیستم های عامل ـ میانترم استاد رضویان ـ دانشگاه قم

دانلود

امتحان درس اصول سیستم های عامل ـ میانترم ـ دانشگاه قم ـ هفدهم آذرماه هزار و سیصد و نود و سه ـ استاد رضویان ـ صد دقیقه

یک ـ انواع زمان بند را تعریف کرده و تعیین نمایید که تعیین درجه چند برنامگی به عهده کدام یک از آن ها است؟

دو ـ انواع پیاده سازی رابطه بین نخ های سطح کاربر و هسته را شرح دهید.

سه ـ تفاوت بین مدل client – server و peer – to – peer را شرح دهید.

چهار ـ سه متد رایج در ارسال پارامتر به سیستم عامل را به اختصار شرح دهید.

پنج ـ مزایا و معایب استفاده از یک واسط فراخوانی سیستم یکسان برای دستکاری فایل ها و دستگاه ها چه چیزهایی هستند؟

شش ـ بعد از اجرای کد رو به رو چند فرآیند ایجاد خواهد شد؟

int main(){   //for fun

fork();   //for fun

fork();   //for fun

fork();   //for fun

return 0;}   //for fun

هفت ـ پیاده سازی کدامیک از دو مدل متقارن و نا متقارن در ماشین های چند پردازنده ای آسانتر است؟ کدام قابلیت اطمینان بیشتری دارد؟(تنها نام ببرید توضیح لازم نیست).

هشت ـ چهار فرآیند P1 و P2 و P3 و P4 را در نظر بگیرید. با استفاده از سمافور دستوراتی بنویسید که تضمین کند فرآیند ها به این ترتیب اجرا شود: ابتدا P1 و P4 سپس P2 نهایتا P3.

نه ـ با توجه به اطلاعات جدول ذیل و اینکه روش مورد استفاده RR است متوسط زمان پاسخ و متوسط زمان انتظار را محاسبه نمایید.

(quantum time = 5)

A   B   C    D   E   فرآیــــــند

5   4   3   2   1   زمان ورود

7   5   3   8   12   زمان اجرا

ده ـ آیا کد زیر به درستی می تواند عمل wait را برای سمافور شمارشی پیاده سازی کند؟ پاسخ را توجیه نمایید.

int a=0;   //for fun

int s=n;   //for fun

wait(s){   //x

bool b=true;   //x

while(b) swap(a,b);   //x

while(s<=0); //x

s–;   //x

swap(a,b);}   //x

رضویان ـ موفق باشید!