ـ شیوه نامه اجرایی شورا‌های صنفی دانشجویان کشور مصوب ۱۳۹۵ ـ

شماره ׃ ۲۲۳۶۶ ـ ۴
تاریخ ׃ ۱۱ ـ ۰۳ ـ ۱۳۹۵

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان

شيوه نامه اجرايی
شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور

به استناد ماده ۲۶ آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان مصوب ۰۷ ـ ۰۲ ـ ۱۳۹۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور وحدت رویه در اجرای آیین نامه مذکور در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، شیوه‌نامه اجرایی شورای صنفی به شرح ذیل ابلاغ میگردد ܂

الف ׆ تعداد اعضاء شورا
ماده ۱ ـ تعداد اعضاء اصلی ، علی البدل و حداقل داوطلب مورد نیاز شورای واحد بر اساس جدول ذیل خواهد بود ܂

جدول شماره ۱ ـ تعداد اعضاء شورا
جمعیت دانشجویی ׃ کمتر از ۵۰۰ نفر ـ اعضاء اصلی ׃ ۳ ـ اعضاء علی البدل ׃ ۲ ـ حداقل داوطلب ׃ ۶
جمعیت دانشجویی ׃ ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ نفر ـ اعضاء اصلی ׃ ۵ ـ اعضاء علی البدل ׃ ۲ ـ حداقل داوطلب ׃ ۱۰
جمعیت دانشجویی ׃ ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ نفر ـ اعضاء اصلی ׃ ۷ ـ اعضاء علی البدل ׃ ۳ ـ حداقل داوطلب ׃ ۱۴
جمعیت دانشجویی ׃ ۲۰۰۰ نفر به بالا ـ اعضاء اصلی ׃ ۹ ـ اعضاء علی البدل ׃ ۳ ـ حداقل داوطلب ׃ ۱۸

۱ ـ ۱ ـ چنانچه تعداد داوطلبان کمتر از حداقل נ جدول شماره ۱ ׆ باشد ، انتخابات مجدد حداکثر ۱۵ روز بعد باید برگزار شود ܂
۱ ـ ۲ ـ چنانچه به سبب استعفا و پس از جایگزینی ، اعضاء اصلی شورا کمتر از نصف شود ، شورا فاقد رسمیت بوده و انتخابات مجدد به فاصله کمتر از یک ماه باید برگزار شود ܂
ماده ۲ ـ موسسات با تعداد واحدهای کمتر از ۵ ، در صورت صلاحدید شورای نظارت موسسه می توانند بدون برگزاری انتخابات متعدد برای شوراهای واحدهای آن موسسه ، منطبق با مواد مرتبط با انتخابات شورای واحد این شیوهنامه ، انتخابات مستقیم برای شورای موسسه برگزار نمایند ܂
ماده ۳ ـ موسسات با تعداد واحدهای بیشتر از ۹ ، می بایستی سالی یکبار در خردادماه یا تیرماه هر سال جلسه ای جهت تعیین نمایندگان دبیران شورای واحدها به عنوان اعضای شورای موسسه برگزار نمایند ܂
۳ ـ ۱ ـ تعداد اعضای شورای موسسه با تصمیم شورای نظارت موسسه ، ۷ تا ۹ نفر از دبیران واحدهای موسسه می‌باشد ܂
۳ ـ ۲ ـ جلسه دبیران واحدها جهت تعیین اعضای شورای موسسه ، با حضور دو سوم کلیه دبیران رسمیت می یابد و انتخاب افراد با رای نصف بعلاوه یک کلیه دبیران انجام می شود ܂
تبصره ـ در موساتی که از مجموعه واحدهای خوابگاهی متعددی برخوردارند ، شورای نظارت موسسه در صورت صلاحدید می تواند به عنوان یک واحد مشترک ، یک انتخابات و یک شورا برای چند واحد خوابگاهی در نظر بگیرد ܂
ماده ۴ ـ موسسات با تعداد واحدهای متعدد که شرایط خاصی اقتضا می نماید که ساختار متفاوتی داشته باشند ، می توانند به پیشنهاد شورای نظارت موسسه و تصویب شورای مرکزی نظارت ، نحوه تعیین اعضای شورای موسسه را مشخص سازند ܂

ب ׆ کمیته اجرایی
ماده ۵ ـ کمیته اجرایی ، شورایی ۵ نفره متشکل از نمایندگان منتخب شورای موسسه است که وظیفه برگزاری کلیه مراحل انتخابات شوراهای واحدها اعم از ثبت نام از داوطلبان ، رای گیری و کلیه امور اجرایی مربوط به انتخابات را بر عهده دارد ܂ کمیته مذکور دو هفته قبل از شروع فرایند انتخابات ، توسط شورای موسسه به شورای نظارت معرفی می شود ܂
تبصره ۱ ـ هیچ کدام از داوطلبان نمی توانند عضو کمیته اجرایی و یا نظارت باشند ܂
تبصره ۲ ـ دبیر شورای واحد در صورت داوطلب شدن در انتخابات ، حق حضور در کمیته اجرایی را ندارد ܂
تبصره ۳ ـ انتخابات شورا در موسسه ای که برای اولین بار انجام می شود توسط کمیته اجرایی منتخب معاون دانشجویی برگزار خواهد شد ܂
ماده ۶ ـ کمیته اجرایی حداکثر تا سه روز قبل از انتخابات ، تمهیدات لازم در خصوص انتخابات الکترونیکی یا چاپ تعرفه لازم ، صندوق رای ، محل تبلیغات و برگزاری انتخابات و سایر امور مربوطه ، را طی نامه ای به شورای نظارت اعلام می نماید ܂
تبصره ـ دبیر کمیته اجرایی موظف است صورت جلسات و گزارش اقدامات انجام شده را به شورای نظارت گزارش نماید ܂
ماده ۷ ـ کلیه مراحل فعالیت کمیته اجرایی در برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت ، کنترل می شود ܂

ج ׆ ثبت نام و بررسی صلاحیت‌های اولیه
ماده ۸ ـ برگزاری انتخابات هر موسسه در فاصله زمانی یک ماهه اردیبهشت ماه همان سال می باشد ܂
ماده ۹ ـ با توجه به شرایط ضروری برای داوطلبین ، متقاضیان شرکت در انتخابات شورای صنفی در هنگام ثبت نام می بایستی فرم ثبت نام شامل موارد زیر را تکمیل و امضا نمایند׃
۹ ـ ۱ ـ اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی
۹ ـ ۲ ـ رعایت شئون دانشجویی و اخلاقی
۹ ـ ۳ ـ رعایت مفاد آیین نامه و شیوهنامه شورای صنفی دانشجویان

ماده ۱۰ ـ کلیه فعالیتهای اجرایی برنامه زمان بندی و مسئول اجرایی هر فعالیت مطابق جدول شماره ۲ می باشد ܂

شورای_صنفی_دانشجویی

ماده ۱۱ ـ کمیته اجرایی ۱۵ روز قبل از اخذ رای موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص فرایند انتخابات נ محل و چگونگی ثبت نام ، شرایط داوطلبان ، تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رای ، شرایط انتخاب کنندگان و محل اخذ رای ، مقررات و تخلفات و ܂ ܂ ܂ ׆ در موسسه مبادرت نماید ܂
ماده ۱۲ ـ کمیته نظارت موظف است پس از برگزاری انتخابات در صورت عدم وصول اعتراض نسبت به نتایج انتخابات ، حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه ، مراتب صحت انتخابات را برای تایید نهایی و اعلام نتیجه نهایی به معاون دانشجویی گزارش نماید ܂

د ׆ کمیته نظارت
ماده ۱۳ ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات ، و تایید صحت انتخابات ، کمیته نظارت بر انتخابات با ترکیب ذیل و با حکم معاون دانشجویی تشکیل می شود ׃
۱۳ ـ ۱ ـ معاون دانشجویی موسسه נ رییس کمیته نظارت ׆
۱۳ ـ ۲ ـ مدیر کل دانشجویی موسسه נ دبیر کمیته نظارت ׆
۱۳ ـ ۳ ـ یک نماینده از اعضاء شورای موسسه
۱۳ ـ ۴ ـ نماینده دفتر حقوقی موسسه
۱۳ ـ ۵ ـ یکی از اعضاء هیات علمی موسسه به انتخاب رئیس کمیته نظارت
تبصره ۱ ـ در صورت نبودن شورا در موسسه ، یکی از دانشجویان موسسه به انتخاب معاون دانشجویی ، جایگزین بند ۳ این ماده ، به عضویت کمیته در خواهند آمد ܂
تبصره ۲ ـ جلسات کمیته نظارت با حضور ۴ عضو رسمی و آرای آن با تصویب نصف بعلاوه یک حاضرین تصویب می گردد ܂

ه ׆ تبلیغات و برگزاری انتخابات
ماده ۱۴ ـ داوطلبان و طرفداران آنان ، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد ܂
ماده ۱۵ ـ معاونت دانشجویی و اعضای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات ، حق تبلیغ له و یا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند ܂
ماده ۱۶ ـ انتخابات از ۹ صبح شروع و تا پایان ساعت ۱۷ همان روز ادامه خواهد داشت ܂ تبصره ـ به تشخیص معاون دانشجویی زمان تعیین شده تا دو ساعت قابل تمدید خواهد بود ܂ ماده ۱۷ ـ اعضاء کمیته ی اجرایی و نظارت بایستی یک ساعت قبل از شروع انتخابات در محل حاضر شده و صندوق‌ها را بت مهر معاونت دانشجویی مهر و موم نمایند ܂
تبصره ـ کمیته اجرایی موظف است قبل از شروع رای گیری اسامی کلیه داوطلبان را به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی ، در محل اخذ رای ، به طوری که قابل رویت برای رای دهندگان باشد نصب نماید ܂
ماده ۱۸ ـ پس از اتمام زمان قانونی اخذ رای ، صورتجلسه شمارش آراء با حضور نماینده کمیته نظارت ، بصورت مکتوب توسط کمیته اجرایی شامل موارد ذیل ، و با امضاء کلیه اعضاء تهیه و به کمیته نظارت جهت تایید و اعلام به منتخبین و دانشجویان ارائه می شود ܂
۱۸ ـ ۱ ـ تعداد کل واجدین دارای حق رای נ تعداد کل دانشجویان آن واحد ׆
۱۸ ـ ۲ ـ تعداد کل آراء ماخوذه נ کلیه آراء داخل صندوق اعم از صحیح و باطله ׆
۱۸ ـ ۳ ـ تعداد آراء صحیح נ تعرفه هایی که در آن به طور مشخص و با درج نام و کد داوطلبان مورد نظر به صندوق رای ریخته شده است ׆
۱۸ ـ ۴ ـ تعداد آراء باطله נ تعرفه های مخدوش ، از قبیل تعرفههایی با نوشته‌های غیر از اسامی داوطلبان و یا اسامی نوشته بر غیر از تعرفه ، تعرفه های ناخوانا و سفید ریخته شده در صندوق ׆
۱۸ ـ ۵ ـ تعداد تعرفه های سفید נ تعداد تعرفه هایی است که استفاده نشده و سفید باقی مانده است ׆
۱۸ ـ ۶ ـ تعداد آراء کاندیداها به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی
۱۸ ـ ۷ ـ مشروح روند انتخابات و تخلفات و یا وقایع قابل ذکر در پایان گزارش
تبصره ۱ ـ در شمارش آراء اسامی مشابهی که کد داوطلبی آنها نوشته نشده باشد به صورت مساوی بین داوطلبان هم اسم تقسیم خواهد شد ܂
تبصره ۲ ـ در واحدهایی که بیش از یک صندوق رای وجود داشته باشد ، شمارش آراء توسط نمایندگان کمیته‌های اجرایی و نظارت در محل اخذ رای انجام شده و گزارش مکتوب با توجه به مفاد مندرج در همین ماده تهیه و به کمیته نظارت ارائه می شود ܂
ماده ۱۹ ـ انتخابات با حضور ۲۵ درصد کل واجدین دارای حق رای رسمیت می‌یابد ، داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب نصف بعلاوه یک کل آراء انتخاب خواهند شد و در صورت کشیده شدن انتخابات به مرحله دوم با کسب اکثریت نسبی رای دهندگان נ صرف نظر از تعداد و درصد آنها ׆ حائز شرایط شناخته خواهند
ماده ۲۰ ـ کمیته نظارت بر انتخابات ، پس از دریافت صورتجلسه نتایج انتخابات از سوی کمیته اجرایی ، نسبت به تایید صحت برگزاری انتخابات اقدام می نماید و به منتخبین ابلاغ می‌گردد ܂
تبصره ـ عدم اعلام نظر کمیته نظارت بر انتخابات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ برگزاری انتخابات ، به منزله تایید صحت انتخابات می باشد ܂
ماده ۲۱ ـ هزینه برگزاری انتخابات توسط کمیته اجرایی پیشنهاد و با تایید معاون دانشجویی وفق مقررات از محل اعتبارات موسسه تامین می‌شود܂
ماده ۲۲ ـ هر دانشجو شخصا فقط یکبار و صرفا با ارائه کارت دانشجویی معتبر می تواند در رای گیری شرکت نماید ܂ به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رای گیری کمیته نظارت می باید اسامی و شماره دانشجویی افراد شرکت کننده در انتخابات را به صورت فای اکسل ثبت نموده و در حین اخذ رای ، شمارش آراء اسامی احتمالی را که بیش از یک رای داده‌اند حذف می‌نماید܂
تبصره ۱ ـ دانشجو صرفا در واحد آموزشی محل تحصیل خود حق شرکت در انتخابات شورا را دارا می‌باشد ܂
تبصره ۲ ـ دانشجویان ساکن در خوابگاه می‌توانند علاوه بر واحد محل تحصیل در انتخابات خوابگاه محل سکونت نیز شرکت نمایند܂

و ׆ نحوه تشکیل جلسات شورای صنفی
ماده ۲۳ ـ جلسات شورا بایستی به صورت منظم حداقل دو هفته یکبار تشکیل گردد ܂
تبصره ۱ ـ حضور اعضای علی البدل بدون حق رای در جلسات بلامانع است ܂
تبصره ۲ ـ شورا می تواند بر حسب ضرورت و برابر آیین نامه برای انجام وظایف خود کمیته هایی را تشکیل دهد ، مسئول هر یک از این کمیته ها بایستی از اعضاء اصلی شورا باشد ܂
ماده ۲۴ ـ جلسات شورای صنفی واحدها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با کسب اکثریت نسبی آراء נ نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه ׆ تصویب می شود ܂
ماده ۲۵ ـ حداکثر یک هفته پس از تایید صحت برگزاری انتخابات توسط کمیته نظارت ، اعضاء منتخب باید تشکیل جلسه دهند و از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورای واحد انتخاب و به شورای موسه و معاون دانشجویی معرفی نمایند ܂
تبصره ـ چنانچه دبیر شورا انصراف دهد و یا به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت نباشد اعضاء مجددا از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند ܂
ماده ۲۶ ـ چنانچه جلسات شورای واحد بیش از دو ماه تشکیل نشود ، شورای واحد فاقد رسمیت بوده و معاون دانشجویی پیشنهاد انحلال شورای واحد را به شورای نظارت ارائه خواهد نمود ܂
ماده ۲۷ ـ هریک از اعضاء اصلی شورا که در سه جلسه غیبت نماید مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد ܂
ماده ۲۸ ـ چنانچه هریک از اعضاء اصلی شورا قصد استعفا داشته باشد ، باید استعفای خود را با ذکر دلیل ، کتبا به دبیر شورا اعلام نماید ܂
تبصره ـ اگر تعداد استعفا دهندگان به صورتی باشد که شورا از حداقل اعضاء ساقط گردد ، شورا منحل خواهد شد ܂
ماده ۲۹ ـ جلسات شورای موسسه با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با کسب اکثریت مطلق آراء נنصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه ׆ قانونی می باشد ܂
ماده ۳۰ ـ اعضای شورای موسسه را دبیران شورای واحدهایی تشکیل می دهند که تا نیمه خردادماه هر سال ، انتخابات برگزار نموده باشند و دبیر شورای خویش را تعیین و معرفی نموده باشند ܂

ز ׆ سایر موارد
ماده ۳۱ ـ موسسه موظف است محل مناسب جهت فعالیت شورا تعیین و تجهیزات لازم در حد متعارف را فراهم آورد ܂
ماده ۳۲ ـ هزینه برنامه‌ها و فعالیت‌های شورا در حد متعارف پس از تایید معاون دانشجویی در چارچوب مقررات از محل اعتبارات موسسه قابل پرداخت خواهد بود ܂
ماده ۳۳ ـ معاونت دانشجویی می تواند در راستای ترغیب دانشجویان به مشارکت در فعالیتهای صنفی نسبت به اختصاص کار دانشجویی به اعضای شورای صنفی در حد امکانات موسسه اقدام نماید ܂
ماده ۳۴ ـ شیوه انتخاب چهار نماینده دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور ، مندرج در بند ۷ ماده ۲۳ آیین نامه شورای صنفی ، حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان امور دانشجویان تعیین و ابلاغ می‌گردد ܂
ماده ۳۵ ـ این شیوه‌نامه در ۳۵ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۰ ـ ۰۳ ـ ۱۳۹۵ به تایید معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و کلیه شیوه نامه ها و دستورالعملهای پیشین لغو می باشد ܂

نشانی ׃ تهران ، میدان فردوسی ، خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان شهید موسوی נ فر صت جنوبی ׆ ، پلاک ۲۷
کد پستی ׃ ۴۴۷۳۴ ـ ۱۵۸۱۹
صندوق پستی ׃ ۱۱۱۷ ـ ۱۵۸۱۵
تلفن ׃ ۹ ـ ۹۶۶۶۴۰۰۰
وب سایت ׃ www.saorg.ir
پست الکترونیک ׃ info@saorg.ir

 

ـ بارگیری پی‌دی‌اف شیوه‌نامه اجرایی شیوه نامه اجرایی شورا‌های صنفی دانشجویان کشور مصوب ۱۳۹۵ ׃

http://qomac.ir/wp-content/uploads/iran_students_union_document.pdf

تقلب

امروز برای اولین بار تو دوران دانشجوییم تقلب کردم 😐

انعکاس شماره اول ـ گاهنامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه قم

انعکاس
شماره اول ـ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵
صاحب امتیاز : شورای صنفی دانشجویان دانشگاه قم
سردبیر و مدیر مسئول : ‬مهندس امید دهقانی

سر در دانشگاه قم و بلوار الغدیر قم
عکاس : سید جواد موسوی

دانشجو میهمان دانشگاه است !
فلسفه وجود دانشگاه ، دانشجو است . اگر دانشجویی نداشتیم ، دانشگاهی نمی خواستیم چیز دیگری درست می کردیم ، پس مصالح او ، سرنوشت او ، نیاز او ، نیاز کشور به او همه باید رعایت شود . (رهبر معظم انقلاب)

امسال با تلاش جمعی از دانشجویان دانشگاه درتركیب شورایی دور از ذهن ها ، شكل گرفتیم و توانستیم بعد از چند سال اسم شورای صنفی را بر سر زبان ها بیاوریم تا آشتی و اعتمادی بین دانشجویان و شورا شكل گیرد . علی رغم همه چالش ها ، شورای صنفی نقشی بی بدیل درجهت دهی مثبت به تحولات فكری و رفاهی دانشجویان خواهد داشت .
وحید علیزاده

اصلا چرا شورا  ؟ /  امید دهقانی
شورای صنفی به عنوان یک نهاد برآمده از دل جامعه ی دانشجویی کشور، بوجود می آید تا دانشجو متناسب با شان و منزلت اصلی خود در معرض یادگیری و آموختن قرار بگیرد . این مقدمه در این بحث محرض است که دانشجو به عنوان نبض تولید صنعت و تفکر  و هنر در هر جامعه نیاز به بستر مناسب رفاهی برای آموختن دارد .
نظارت بر کیفیت و کمیت این بستر بر عهده ی همین نهاد است . مواردی همچون سطح کیفیت غذا، امکانات کلاس ها ، خوابگاه های یک دانشگاه، وسایل آموزشی و کمک آموزشی ، ارائه ی واحد و انتخاب واحد ، امکانات ورزشی از جمله دغدغه های مورد نظر این شورا است .
این شورا به عنوان نماینده ی همه ی دانشجویان یک دانشگاه در بزنگاه های مناسب در پی رفع موانع برمی آید . گاهی با ایجاد پل های ارتباطی میان مسئولان و دانشجویان ، گاهی با اطلاع رسانی های مناسب به دانشجویان برای آگاهی بر حقوق صنفی ایشان و گاهی حتی با اعتراض ها و پیگیری های خود ( که در قالب نامه ، بیانیه و تشکل بروز خواهد کرد ) به صیانت از حقوق صنفی قشر دانشجو می پردازد . اولین شرط عملکرد درست این شورا همکاری دانشجویان و مسئولان دانشگاهی است .
اگر دانشجویان یک دانشگاه بر حقوق صنفی خود آگاه باشند تمام تلاش خود را برای ایجاد کردن این شورا در دانشگاه به کار می گیرند و با درخواست های مکرر جهت برپایی این شورا به نیاز خود احترام گذاشته و شان قانونی برای این نیاز قائل خواهند شد و در مرحله ی بعد با انتخاب درست افراد نماینده و همکاری های آتی با این شورا به بهتر شدن شرایط خود کمک خواهند کرد . اولین خواسته ی بدنه ی دانشجویی از مسئولان ، جدی انگاشتن این شورا و همکاری با دانشجویان نماینده در این مجموعه است ، چراکه بازی حذفی و قایم باشک های غیر قانونی عاقبت خوشی برای کل یک جامعه در پی  نخواهد داشت و ضربه پنداشتن خواسته های دانشجویان امروز بی احترامی به صنعتگران و متفکران و مردم فردای سرزمین خود آن هاست . ما به درک این گفتار نیازمندیم . . .

داستان اینترنت ! / مرتضی آقابیگی
خب همون طور که می دونید من از ورودی‌های نود ویکی هستم و چهار ساله که داخل دانشگاهم، تو این نوشتار میخوایم به این بپردازیم که چرا این قدر اینترنت دانشگاه ما نسبت به دانشگاه‌های هم رده در سطح کشور وضعیت بدتری داره و در بعضی از موارد این وضعیت فاجعه بار میشه. متاسفانه از موقعی ک من یادمه دانشگاه ما وضعیت اینترنت قابل اعتمادی نداشته اجازه بدین داستان اینترنت دانشگاه قم، تو این چهار سالی که من داخلش بودم و براتون تعریف کنم:
سال اول که من به لطف چند تا از رفقای آماری تونستم به عنوان نفر اضافه برم خوابگاه میرباقری با اینکه لپتاپ داشتم ولی فقط ساعت های محدودی می تونستم به اینترنت وصل بشم، خلاصه سال اول دانشگاه ما پای ثابت سایت کامپیوتری بودیم. اون سال ها حجم اینترنت روزانه ۸۰۰ مگابایت بود و اینترنت شبانه هم نا محدود از ۱۱ شب تا ۸ صبح داشتیم. جالبه بدونین قبل از ما به دانشجوهای رشته‌های کامپیوتری نسبت به بقیه بیشتر حجم می‌دادن. اون ماه های اولی که ما اومده بودیم دانشگاه شبکه بی‌سیم یه حفره امنیتی خیلی بزرگ داشت جوری که راحت می تونستی پورتت رو تغییر بدی و به صورت نا محدود از اینترنت لذت ببری. سال دوم ما به طبقه سوم خوابگاه گل‌آور نقل مکان کردیم، اون جا اینترنت بدی داشت(هنوزم تقربیا همون جوریه) و کلا سال دوم ما بیشتر با تلوزیون از اخبار مملکت با خبر می شدیم تا اینترنت !!! سال دوم بازه اینترنت نامحدود شبانه محدودتر شد و از ۱۲ تا ۷ صبح بود. اتفاقا اون سال ما یه نامه از طرف انجمن علمی علوم کامپیوتر به معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه قم زدیم که مثل قبل ترها به دانشجوهایی که رشتشون مربوط به کامپیوترهست حجم بیشتری بدن که رسیدگی نشد.
سال سوم ما اومدیم طبقه اول خوابگاه گل‌آور اون سال بهترین اینترنت دانشگاه رو تجربه کردیم چون هم اینترنت نامحدود شبانه وجود داشت هم جایی که اتاق ما بود چندتا آنتن نزدیکش بود. وسطای سال سوم بود که من داخل انتخابات شورا صنفی به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدم عضو علی البدل نقش خاصی داخل شورا نداره مگر اینکه خودش بخواد، من همه جلسات شورا رو شرکت کردم و بیشتر پیگیر وضعیت اینترنت شدم. راستشو بخواین چون هم علی‌البدل بودم هم تازه کار و کسی من رو نمی شناخت که ازم کار بخواد بیشتر فعالیتم اطلاع دادن وضعیت اینترنت خوابگاه به کارشناسای شبکه دانشگاه بود.
من هر موقع که پیش کارشناسای شبکه دانشگاه می رفتم می گفتن دانشگاه داره با شرکت های خصوصی صحبت میکنه و قول می دادن که سال آینده در وضعیت اینترنت دانشگاه یک تحول اساسی صورت می گیره !!!
سال سوم متوجه شدیم که اینترنت یه باگ باحال داره و بدون کم شدن حجم میتونستیم بعضی از سایتایی که روی سرور داخل کشور بودن رو ببینیم و ازشون دانلود کنیم. متاسفانه این باگ رو آخرهای سال تحصیلی ناخواسته لو دادم. سال چهارم اون تحول اساسی که کارشناسای بخش فناوری دانشگاه می گفتن اتفاق افتاد ولی نه اون صورتی که دانشجوها انتظار داشتن. شبکه بی‌سیم دانشگاه به بخش خصوصی(شرکت تراشه) واگذار شد البته در این تصمیم شورا صنفی هیچ نقشی نداشت. متاسفانه وضعیت شبکه بی‌سیم در ماه‌های اولیه سال بسیار فاجعه بار بود و بدترین خبر هم این بود که دیگه اینترنت شبانه نا محدود وجود نداره حتی ساده و ابتدایی ترین کار یعنی وصل شدن به سایت تغذیه و گلستان هم از شبکه بی‌سیم در ماه های اولیه بر نمیومد. از ابتدای سال چهارم من عضو اصلی شورا صنفی شدم و همه‌ی توانم رو گذاشتم تا مشکلات برطرف بشه. شروع کردم به طومار جمع کردن و فرستادنش به معاونت فناوری اطلاعات بعد به معاونت پژوهشی و بعد هم به ریاست دانشگاه. خلاصه این پیگیرا این شد که :
حجم اینترنت دانشجویان کارشناسی از ۸۰۰ مگابایت به ۱۱۰۰ مگابایت افزایش یافت(همچنین به کارشناسی ارشد و دکتری یک گیگ اضافه شد) . باقیمانده حجم هر ماه تا پایان نیم‌سال به ماه بعد اضافه میشه، امکان خرید حجم وجود داره،  پوشش شبکه بی‌سیم در سطح دانشگاه بهتر شده البته هنوزم برخی از امکانات خوبی مانند حجم نامحدود که در شبکه قدیمی (Spooler) وجود داشت داخل شبکه شرکت تراشه وجود نداره امیدوارم با پیگیری دانشجوها و شورای صنفی وضعیت دسترسی کاربرها در دانشگاه قم به جایگاه واقعی خودش برسه.

قول های پوچ صنفی ها ! / حسین بهشتی فرد
شاید بهتر باشه چند صباحی به عقب بریم و وقایع انتخابات شورای صنفی دانشگاه را یادمون بیاریم؛ یادتون آمد؟ آره درسته کاغذ های پر از شعار، در آن زمان شعارهایی به رنگ و بوی یک انقلاب و تغییرات شگرف در سیستم رفاهی و آموزشی دانشگاه که در مواردی خنده دار هم به نظر می رسید، مانند تعویض منصب ها! اما بهتره روی سخن رو با آنایی که تو آن زمان خود را تشنه ی خدمت به دانشجو نشان می دادند و اتفاقا در انتخابات رای دانشجویان را به هر طریقی کسب کردند، باز کنیم.
سلام…! خوبی؟
چه خبر؟؟؟
راستی از شعار های عملکرده و نکرده ات چه خبر؟
روشنایی معابر رو خدا رو شکر درست کردی؟
غذاهای سلف چی شد؟
چی ؟ آهان نگیم؟
چشم نمی گیم ولی از از قدیم گفتن در دروازه رو میشه بست ولی در دهان مردم رو نمیشه بست! البته منظور ما همه ی بچه های شورا نیست ها! خدا وکیلی چند نفری هستن که هم دلشون میسوزه، و هم پیگیرن ولی ما با اونایی داریم حرف میزیم که فقط در زمان انتخابات بودن و الان دیگه به قول خودشون درگیر مسائل شخصی هستن یا وقت این کارا رو ندارن، فقط یه سوال؟ موقع انتخابات یاد این چیزا نبودید؟ خب این هم بماند . جا داره از همین تریبونی که دوستان صنفی کارمون(شورای صنفی) برامون تهیه کردن یه سلامی بکنیم به اون مسئولی که میدونه مشکلات چی هستن و اصلا به روی خودش نمیاره! میگم آقا برجام هم تموم شد ها! و به فرموده مقام معظم رهبری که چقدر زیبا امسال رو به نام اقدام و عمل نام گذاری کردن، شما که خودت رو پیرو ایشون میدونی و حتمی هم اینطور هست ، وقت اون نشده که یه اقدامی برای رفع مشکلات دانشگاه بکنین؟
حداقل یه عمل کوچولو تا دانشجوها تو غذاشون حداقل سنگ، مگس و … نبینن یا بعد از خوردن غذا مریض نشن و یا مجبور بشن پیاده برن تا درب ورودی و بعدم تو شهر غریب دنبال دکتر بگردن و …. بماند توکلمون اول به خداست بعد به بی بی معصومه. راستی! یه درخواست کوچولوی دیگه از اون مسئول عزیزی داشتیم که واقعا دلش به حال این دانشگاه و دانشجوهاش میسوزه، اگه میشه و امکانش وجود داره تورو خدا شما مراقب باشید هرچی بچه های صنفی طی این یک سال زحمت می کشیدن و یه سری از مشکلات رو حل کردن دوباره از جای دیگه بیرون نزنه و دیگران پنبه نکنن.

طنز صنفی ـ تراشه / سید رسول صادقی
این روزها اکثر مردم و مخصوصا قشر دانشجو کمی بی حوصله شده اند.آن قدر بی حوصله که کمتر پیش می آید به پای کسی یا چیزی بنشینند.مثلا همین چند روز پیش یکی از دوستان که به تازگی از خدمت مقدس سربازی باز گشته بود به دیدار نامزد کم طاقت خود رفته و به طور کاملا غیر مترقبه او را در لباس عروسی ،شاد و خندان مشاهده نموده بود! خلاصه که مردم کمی بی حوصله شده اند. اما چاره چیست وقتی تار و پودمان با اینترنت گره خورده است و نمی توانیم بی حوصله باشیم آن هم در خوابگاه و در مصاف با تراشه! گاهی باید ساعت ها منتظر بنشینیم تا چشم مان روشن شود به نور آبی رنگ صفحه ی تراشه و خوشحال و خندان به امر تحقیق و پژوهش و البته دانلود حلال و قانونی آن سریال پر طرفدار  بپردازیم. غافل از اینکه هدیه ی امروز تراشه فقط همان صفحه ی آبی رنگ بوده و دیگر هیچ ! روز بعد و با کمی پیگیری و تماس با آقای پشتیبان تراشه جان به دانشجویان عزیز گوگل را هدیه می دهد البته نه برای جستجو بلکه فقط برای آشنایی با لوگوی شرکت گوگل! و صبر بسیار باید کرد تا لحظاتی چند بتوان از اینترنت به اصطلاح پرسرعت استفاده نمود. اما اینکه چطور این جماعت بی حوصله و کم طاقت ساعت ها به پای تراشه می نشینند جای تامل دارد.شاید قرار است اوضاع خوب شود که حوصله کرده اند. سخن را کوتاه می کنم چون می دانم حوصله ی خواندن این چند خط درد ودل را هم ندارید. به امید روزهای خوب اینترنت به امید روزهای خوب تراشه…
نا گفته نماند که شنیده ام خبرهای خوبی در راه است… شاید حال ما و اینترنت هم خوب شود کمی.. شاید…

حشره در غذا طبیعی است ! / مهدی امینی
من تو یک لیست ائتلافی بودم. ائتلافی ۵ نفره که دونفرمان وارد کار شدیم ! در جلسه ی اوّل شورا که کمیته های مختلف صنفی بر اساس تجربه و علاقه تقسیم می شد کمیته ی تغذیه به ما رسید. از شانس من به محض ورودم به شورا به عنوان مسئول کمیته ی تغذیه و سلف با اوّلین چالش جدّی رو به رو شدم؛ “کرم در کباب ! “. وقتی خواستم اینو پیگیری کنم دیدم دوستانی قبل از من دنبالش رفته بودن و پاسخ های مسئولین و استدلال هایشان را می دانستم پس فکر کردم و با تحقیق و مشورت با سایر اعضا به یک منطق ثابت رسیدم و گزارش تک تک جلسات و کارهایی که شد و نشد را،مطابق وظیفه ام، ارائه دادم در نتیجه،موقتا نارنج جایگزین گوجه شد که امروز می بینیم که دوباره گوجه به غذا برگشته است. بعد از آن چالش دیگری جلوی رویم بود؛”موضوع سقف عجیب سلف”.
در بعضی ساختمان ها که در کشورمان کم هستند مکانیزمی وجود دارد که وقتی یک دود یا افزایش ناگهانی و شدید حرارت به سنسورهای موجود در سقف ساختمان می رسد دوش های نصب شده روی سقف ساختمان روشن می شود و تمام فضای ساختمان را پوشش می دهد. وضعیت سلف (برادران) در زمستان و فصل بارندگی یک همچین شمایی داشت!
پیدا کردن اشیای مختلف و خارجی هم در غذا ها که تمامی نداشت و ندارد و از همین جا از دوستانی که در غذایشان خدایی ناکرده چیزی غیر خوراکی  پیدا شد خواهش می کنم همون موقع به آقای رحیمی یا آقای کریمخانی گزارش دهند و سپس شورای صنفی را مطلع کرده تا بتواند موضوع را پیگیری کند و جریمه های ثبت شده برای آقای پیمانکار را بررسی کند .
بعد از عید با چالش “مگس در کنسرو ماهی تن” روبه رو شدیم که هنوز درگیر آن هستیم .
می دونید؟ بعضی وقت ها ناامید می شویم، بعضی وقت ها احساس می کنیم که وجود ما فایده نداره و مسئولین هر کاری که خودشان صلاح می دانند انجام می دهند و اصلا به ما بها نمی دهند ولی بعد از مدّتی که به خودمان می آییم تصمیم می گیریم که محکم تر از قبل ادامه بدهیم حتّی شاید در بعضی موارد بی تاثیر باشیم… بگذریم داستان مگس در کنسرو ماهی تن به کنترل بیرون شهر هم کشیده شد که مسئولین آنجا به ما این جواب را دادند: “طبیعی است ! ” این جا جای آن شکلک تلگرام که صورتش دو تا نقطه و یک خط صاف است خالی است. دوستانی که می گویید چرا برند کنسروهای ماهی تن عوض نشده باور بفرمایید این برند معتبرترین، با کیفیت ترین و  خوشمزه ترین کنسرو بین انتخاب های جلوی روی شورای صنفی است، ما در تلاش برای پیداکردن برندی دیگر که کنسرو های ۱۲۰ گرمی داشته باشد هستیم و داریم به نتایجی می رسیم. موضوع دیگر نظرسنجی در مورد کیفیت غذا است که با تلاش های ما و البته ایده های دوستانم راه اندازی شد. درست است که آن چیزی که می خواهیم نبود ولی این کاچی به از هیچی

خوابگاهی ها ! / مصطفی ستاری
در مدت زمانی که این مسئولیت را بر عهده گرفتم مشکلاتی را برطرف کردم :
خوابگاه های شهید میرباقری و شهید گل آور در ورودیشان فاقد جک بود و دارای جک شدند و راهرو های طبقات آن را که از روشنایی خوبی برخوردار نبودند پیگیری کردیم .
شیر های آب آشامیدنی خوابگاه ها و سیفون های آشپزخانه ها را تعویض کردیم .
برای تعطیلات نوروز دانشگاه قرار بود خوابگاه ها را تخلیه کند که مانع از این تصمیم شدیم .
گرفتگی چاه حمام های خوابگاه ها را برطرف کردیم بر تعداد صندلی های سالن مطالعه خوابگاه ها افزودیم و زودتر از موعد مقرر جهت رفاه حال دانشجویان ، کولرها ، تعمیر و  راه اندازی شد .

طنز صنفی ـ موجود کامل ! / امید دهقانی
جلو در دانشگاه پیاده شدید در این مرحله دو مرد در سمت راست و چپتان ایستاده اند. این دو مرد ماموران حراست هستند که در فرم استخدام خود شرط داشتن حداقل یک چشم سالم درموردشان، تایید شده و طبق دستور مسئول سانتی متر، رنگ، طرح و حجم لباس دانشجویان هستند. در این مرحله شما باید گونی های بی طرح، بی شکل و بی رنگ را به تن کرده که در اندازه ی طول و عرضش منظومه ی شمسی و مایتعلق آن هم به گردش نرسد. بعد از این مرحله و عبور از حیاط چند کیلومتری دانشگاه به کلاس می روید، مرحله ی دو از همین لحظه شروع می شود ابتدا چند نسیم عفنی بر تو حایل می شود که خوشبختانه پیش ازآنکه آن را به تمامی کائنات نسبت دهی مسئول برگزاری کلاس با لبخندی همیشگی می گوید: مسئله ای نیست، دستشویی ته راهرو مشکل پیدا کرده. مرحله ی سوم که دز تحمل تو هم باید متناسب با آن بالا برود با ورود استاد شروع می شود همین طور که روی صندلی ات نشسته ای با اشاره ی بقل دستی ات متوجه می شوی که یکی از پایه های صندلی ات لق است و این در حالی است که با یک حرکت سر امکان پخش شدن تو در سطح کلاس و داستان شدن این ماجرا و نقل آن سینه به سینه تا شش هفت نسل بعد از تو وجود دارد. پس تصمیم می گیری بی توجه به میز و نیمکت، صاف ومستقیم به استاد که حالا دماغش را از شدت بو گرفته نگاه کنی ، توجه داشته باشید این مرحله خیلی هم سخت نیست چرا که استادان محترم سه ربع دیرتر می آیند و دو ربع زودتر کلاس را تعطیل می کنند . در ادامه کاملا ناخودآگاه شروع به دویدن می کنید تا هوای تازه ای وارد ریه هایت کنی. دقت داشته باش که مرحله ی چهارم از همین لحظه شروع شده است. دراین مرحله قدرت دید وحواس تو مورد آزمایش است. همین طور که مسیر را می دوی از زیر، بالا، داخل ، چپ و راست دوربین های مدار بسته و ایضا مدار باز رد خواهی شد. به دلیل رعایت قانون «تفکیک از درب کلاس تا درب منزل،» باید حواستان باشد به محض دیدن موجود مخالف جنستان مسیر را کج کرده و در صورت لزوم دانشکده را دور بزنید چرا که در موارد مشابه دیده شده ماموران در حال توبیخ به گرفتن کارت دانشجویی و ملی قناعت نورزیده و ازجلب کارت حمل و نقل عمومی دانشجوی خاطی هم دریغ ننمودند. و در مرحله ی بعد که سلف است، قدرت معده ی شما طی صلاح دید مسئولان تغذیه طی دو آپشن انتخابی مورد آزمایش قرار می گیرد. به این ترتیب که وارد سالن غذا می شوی و می بینید که یک حجم سفید که روی آن یک جسم سیاه کمربند مانند تعبیه شده به عنوان ناهار سرو می شود و در این لحظه تو باید فریاد بزنی آخ جون کباب !
البته برای غذای نوع دو که صلاح ندیدیم نامش فاش شود، تنها رویت آن همان کاری را با دل و روده ی شما می کند که نوع یک با معده تان. اگر هرکدام از شما بعد از طی مسیر به سلف رسید و بعد از صرف غذا زنده ماند، او همان موجود کامل است .

هیبت پر شکوه اما تو خالی / امید دهقانی
اضمحلال آکادمی روز به روز بیشتر برای همگان عریان می شود.  ضعیف و ضعیف تر شدن این  نهاد نشان  دهنده ی رقابت برای به دست آوردن یک کادوی پر زرق و برق اما تو خالی است. وضعیت آموزشی دانشگاه ها روز به روز دانشجویان را تبدیل به موجودات جانداری         می کند که در آخر با پز مدرک کارشناسی و دکترا، زندگی روزمره ی تکراری خود را در پیش گیرند و به دنیای اطراف خود نه تنها چیزی را اضافه نکنند که به دلیل این غرور کاذب تحصیل کردگی بدل شوند به مصرف کنندگانی که سودای هیچ تغییری را ندارند اما چرا روز به روز این موقیعت بدتر شده است؟ و چرا کسی نیست که این مساله را با صدای بلند بپرسد؟ اگر از دانشگاه های فنی و مهندسی رد شویم و نگاه مان تنها به رشته های علوم انسانی باشد باید روی این نکته تاکید کنیم که درحال حاضر،خواندن علوم انسانی مانند افسانه ی سیزیف، قربانگاهی است که هیچ وقت پایانی ندارد .
وقتی دانشجوی کارشناسی علوم انسانی هستی، سر فصل هایی برایت تعیین می شود که در آینده ی دور قرار است تو را جامعه شناس، سیاست مدار، مدیر، فیلسوف، روزنامه نگار، روانشناس و زبان شناس و…کند. اما این ها فقط اسامی پر طمطراقی هستند که استادان خوش خیال تو می خواهند ، چرا خودشان هیچ وقت جامعه شناس و فیلسوف واقعی نشدند؟ روشن فکری و روشن فکر شدن فقط دستمال ، چرک مرده ای است که در دانشگاه یک گوشه ای گم شد. زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد هستی و اسم تحصیلات تکمیلی رویش سوار می شود، همه چیز بدتر هم می شود؛ تکرار درس های تکراری گذشته و استادهایی که اکثرا همان حرفای قبلی را طوطیوار به دانشجویان انتقال می دهند، بدون هیچ خلاقیتی. تازه دانشجویان بار استادها را به دوش می کشند و با ارائه های مستمر، زحمت استادان محترم برای بازگو کردن مطالبی را که بلد نیستند کم می کنند. شاید این توهم به خیلی ها دست دهد که وقتی دانشجوی دکترا شوند، اوضاع فرق می کند، اما خب دغدغه ای مطرح می شود، رانت هیات علمی شدن و رقابت استادان برای جذب دانشجویان دکتری است، چرا که مسائل مالی ، عجیب اهمیت پیدا می کند! در تمام دانشکده ها دانشجویان شاید تنها برای رفتن سر کلاس های استادانی که تعدادشان به اندازه ی انگشتان دست هم نیست انگیزه نشان می دهند. کافی است تحقیقی انجام شود و دانشجویان خیالشان راحت باشد که فلان استاد به خاطر این پژوهش از آنها تقاص نمی گیرد، جواب ها احتمالا خیلی چیزها را روشن خواهد کرد. وقتی در جامعه ای زندگی می کنیم که زورمان به اخراج استادان بورسیه ای نمی رسد و بقیه هم هنوز مقاله هایی را که منسوخ شده به ما درس می دهند پس انتظار نداشته باشیم از دانشجویان نخبگانی تولید شوند که به جای نوشتن مقاله های کپی پیست و فرستادن به مجلات معتبر داخلی  با کمک استادان، کمی هم یاد بگیرند که محتوا تولید کنند.

این دانشجویان همان استادان آینده اند. لطفا این چرخه را بازتولید نکنید زمانی این قضیه خنده دارتر می شود که این چرخه ی کژدار و مریض؛ حتی چرخ هایش هم روغن کاری نمی‌شود. واحدی برای انتخاب وجود ندارد، سیستم فنی قطع و وصل می شود. تفکیک جنسیتی اعمال می شود، حذف و اضافه آش شله قلم کاری می شود از اساتیدی که مجبوری با آن ها هر ترم واحد پاس کنی وگرنه محکوم به خوردن سنوات می شوی و پای شهریه به میان کشیده  می شود. شهریه هایی که دانشجویان زیادی را مجبور کرد که عطای مدرک های قاب کرده را به لقایش ببخشند و از دانشگاه خداخافظی کنند. اما یک چیز هم مانده که می تواند همه چیز را به گونه ای تراژیک تر هم کند، وقتی که جایی باشی که هیچ نهادی هم مطالبه گر این خواسته ها نباشد و وضعیت دانشگاه نه تنها بهتر نشود که بر همان پاشنه ی قبلی بچرخد.
از آجیل سفره عید چند پسته لال مانده است
آنها که لب گشودند ، خورده شدند
آنها که لال مانده اند ، می شکنند
دندانساز راست می گفت ، پسته لال سکوت دندان شکن است …
وحید علیزاده

شورای صنفی بیش از ۵۰ دانشگاه سراسری در یک اقدام مشترک
بیش از سه سال است تلاش ها برای تغییر آیین نامه شورای صنفی کشور به منظور کارامد تر شدن شورای صنفی و پس از آن به عنوان هدف نهایی ، تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی کشور قرار گرقته است تلاش هایی که اولین جرقه های جدی آن حدود دو سال پیش با جمع شدن ۱۴ دانشگاه کشور ذیل نام کمیته تاسیس اتحادیه شوراهای صنفی دانشگاه هایی که فاقد شورا هستند زده شد . حال با گذز زمان و ادامه این راه این بار این مجموعه جدی تر فعالیت خود را در پی گرفته است بیش از ۵۰ دانشگاه سراسری در راه مشترک دفاع از شان و حقوق دانشجو با دو اولویت اقدام کردند .
۱. تغییر آیین نامه شوراهای صنفی کشور
۲. تشکیل اتحادیه شوراهای صنفی کشور
تغییر آیین نامه از آن جهت ضرورت دارد که ساختار فعلی نه تنها شورای صنفی را ناکارمد کرده بلکه موجب بروز تنش های فرسایشی بین دانشگاه و اعضای شورای صنفی به عنوان نماینده دانشجویان می باشد . آیین نامه جدید تا کمتر از یک ماه دیگر ابلاغ خواهد شد .

به کانال شورا صنفی بپیوندید :
https://telegram.me/qomsu
تارگاه :
http://qomac.ir/g/s
بیان مشکلات و موضوعات صنفی :
https://telegram.me/senfiqom
پیامک : ۰۹۲۱۰۶۶۳۸۴۸
مکان : دانشکده مدیریت ، انتهای راهرو ، اتاق دانشجو
طراح و ویراستار : امید دهقانی
عکس جلد : سید جواد موسوی
همکاران گاهنامه شورا صنفی : وحید علیزاده ، مرتضی آقابیگی ، مهدی امینی ، مصطفی ستاری ، سید رسول صادقی و حسین بهشتی فرد

همچنین می‌توانید نسخه پی‌دی‌اف این شماره از نشریه را از پیوند زیر دانلود نمایید :

http://qomac.ir/u/morteza/activity/7699

زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد ـ آدم‌خوار

سویشرت جمجمه و استخوان

یکی دیگه از خاطرات قدیمی من از دانشگاه قم که داخل سایت انجمن کامپیوتر قم انتشار داده بودم خاطره جالبیه با دقت بخونینش

گرچه اکثر بچه های این تالار گفتگو قضیه ی خاطره ای که میخام تعریف کنم میدونن ولی بازم تعریف کردنش خالی از لطف نیست:
این ترم یه درس داشتیم که به دلیل اینکه دوبار رفتم فوتبال و نرفتم سر کلاس استاد به من و چنتا از بچه های دیگه گیر شدید داده بود طوری که هر وقت میرفتم سر کلاس میگفت: «به به از فوتبالت زدی اومدی سر کلاس چشمم روشن!»
خلاصه خدا اون روزو به سرتون نیاره یه دقیقه دیر رسیدم سر کلاس استاد برگشت خطاب به من گفت:
«آفتاب از کدوم طرف در اومده که سر کلاس حاضر شدی؟ چه خبر از فوتبال!»
من آخه من که کلا دو بار رفتم فوتبال نرفتم سر کلاس برای چی اینجوری باید خطاب بشم!
و همین طور در طی یک ساعت و نیم کلاس تیکه های استاد بود که مانند رگبار دوشکا به سمت من شلیک می شد! و من سنگر گرفته بودم و هیچ عکس العمل خاصی بروز نمی دادم (آخه چجوری میخاستم اثبات کنم که کلا دو هفته نرفتم کلاس رفتم فوتبال!)
در همین اوضاع بودم که یکی از همکلاسی ها برای پاسخ دادن سوال پای تخته رفت از قضا این همکلاسی ما یه سوشرت پوشیده بود که پشتش علامت جمجمه و استخوان داشت استاد با دیدن جمجمه و استخوان با حالت تعجب پرسید:
«اون چیه پشت لباست؟!»
هم کلاسی: کله پاچست استاد چیز خاصی نیست.
یکی از بچه ها با حالت سوالی پرسید: کله پاچه انسان؟!
استاد خطاب به هم کلاسی من که رفته بود پای تخته گفت:
«آدم خواری؟!»
این جا من گفتم جای خوبیه که با استاد سر شوخیو باز کنمو فوتبال رفتنامو از دلش در بیارم!
چشمتون روز بد نبینه!
برگشتم گفتم:
«آدم خوار نیست آدم خوارا رو دوست داره!»
خخخخخخخخخخخخ
🙂
استاد برگشت گفت چی؟ منم جملمو تکرار کردم.
خخخخخخخخخخخخ
🙂
کلاس تموم شد و استاد حضور و غیابو شروع کرد.
«آقابیگی دو نمره از پایان ترم شما کم شد.»
اول فکر کردم یه مزاح ساده از طرف استاده! ولی نه انگار جدی تر از این حرفا بود من که کل طول کلاس ساکت بودم و کمترین صدا ها از منعکس می شد!
من: استاد جدی میگین؟
استاد: بله!
من: استاد آخه برای چی حداقل بگین گناهمو بدونم!
استاد: خودت میدونی.
هر چی اصرارو التماس هیچ فایده ای نداشت!
جالب اینه که همه ی بچه ها از این اقدام استاد در حیرت بودند و همه از علت این مجازات عجیب اظهار بی اطلاعی می کردن.
بعد از سه ساعت برگشتم خوابگاه هم اتاقیم که اون روز غایب شده بود ازم پرسید که کلاس چه خبر بود منم قضیه خودمو براش تعریف کردم.
گفت میدونی برا چی دو نمره ازت کم کرده؟ گفتم نه مگه من چی گفتم؟!
گفت ببین همه ی قضیه بر می گرده به این که کسی که رفته بوده پای تخته با استاد خیلی رفیقه!

اگه تا الان قضیه رو نفهمیدین براتون تشریحش می کنم:

هم کلاسی من آدم خوار ها را دوست داره.(بنابر جمله ی تاریخی: آدم خوار نیست آدم خوارا رو دوست داره!)
هم کلاسی من استاد را هم دوست داره.(با استاد رفیقه)
در نتیجه استاد آدم خواره!

وقتی فهمیدم که استاد چه جوری فکر کرده که دو نمره از من کم کرده واقعا به کاربرد مبحث اشاره گر ها (بحثی در برنامه نویسی کامپیوتری به زبان سی پلاس پلاس) در زندگی روزمره پی بردم:
هم کلاسی -> آدم خوار ها = هم کلاسی -> استاد

نتیجه:
استاد = آدم خوار

البته فکر کنم که آخر ترم استاد اون دو نمره رو کم نکرد و قضیه به خیر گذشت.

last comments
فاطمه
فاطمه

عجب استادی عجب سوییشرتی!!! من بودم از این 2 نمره کم می کردم خخخ

دانشگاه قم از نگاه دوربین

سردر دانشگاه قم

سردر دانشگاه قم اولین نمادی از دانشگاه قم است که دانشجو ها با آن مواجه می شوند.

IMG_20140505_135750

یکی از دانشجویان دانشگاه قم در حال عکاسی.

معبر دانشگاه قم

پیاده روی دانشگاه که وقتی مینی بوس نباشد میانبر خوبی برای دانشجو های پسر است!

نماد دانشگاه قم

نماد حک شده دانشگاه قم بر روی درب های کشویی ساختمان مرکزی دانشگاه قم

ورودی دانشکده علوم پایه

ورودی ساختمان دانشکده علوم پایه.

مسجد دانشگاه

مسجد دانشگاه قم.

یکی از کلاس های دانشگاه قم

یکی از کلاس های دانشگاه قم.

همایش در دانشگاه قم

یک همایش در دانشگاه قم. دانشگاه قم از معدود دانشگاه های تفکیک جنسیتی است همچنین پوشش چادر برای بانوان در این دانشگاه اجباری می باشد.

جشن خوابگاه ها

برگزاری جشن خوابگاه ها در دانشگاه قم.

فضای میان خوابگاه ها و غذاخوری دانشگاه قم

فضای میان خوابگاه ها و غذاخوری دانشگاه قم.

 

خیابانی در بیابان های دانشگاه قم

خیابان پشت ساختمان مرکزی دانشگاه قم

این خیابونو سال ۱۳۹۲ ساختن برای رفاه حال دانشجوا ساختن که دانشجوا از خیابون برن از وسط بیابون نرن حرکت خوبی بود!

last comments
محمد حسن
محمد حسن

چه سرسبزه. آسفالتش کردن بلاخره؟ اینطوری باید نعلین پامون کنیم تا بتونیم کمردرد نگیریم.