معنی اسمم

مرتضی به معنی «راضی شده» یا معادل فارسی «خُشنود» میشه
خشنودو امروز فهمیدم
۱۸ ـ ۱۰ ـ ۱۳۹۵