دانلود حل تمارین مدار منطقی و معماری رایانه موریس مانو

از یادگاریای درس استاد رمزی ـ درس مدارمنطقی و معماری کامپیوتری ـ نیم سال اول ۱۳۹۲ دانشگاه قم

دانلود حل تمرین مدار منطقی ـ موریس مانو ـ ۳ مگابایت

دانلود حل تمرین معماری کامپیوتری ـ موریس مانو ـ ۴ مگابایت

دانلود جواب تمرینات درس مبانی آمار و احتمال استاد امیر خانی منفرد

دانلود جواب تمرینات درس مبانی آمار و احتمال استاد امیر خانی منفرد دانشگاه قم نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲ـ۹۳:

لینک دانلود