کد تابع آکرمن به زبان پایتون P24

برنامه کد تابع اکرمن به زبان پایتون ـ پیتون

تابع آکرمن از مثال‌های مهم در رایانه و نظریه محاسبات است ـ استاد رضویان می‌گفت که تابع آکرمن از جمله توابعی است که می‌تواند مقدار زیادی از حافظه را در هنگام محاسبه به خود اختصاص دهد، شما می‌توانید با دادن ورودی‌های مختلف به تابع آکرمن این مساله را امتحان کنیدتعریف تابع اکرمن

ـ

ـ

ـ

تابع آکرمن یک تابع چند ضابطه‌ای و بازگشتی است که به صورت بالا تعریف می‌شود

ذکر این نکته خارج از لطف نیست که ویلهلم آکرمن حدود شصت و شش سال عمر کرد و در طی عمر خویش به تحقیق و پژوهش ادامه می‌داد وی معلم بودن در دبیرستان را به استاد دانشگاه ترجیح داد، همچنین او یکی از خبره ترین منطق دانان جهان محسوب می‌شود

ackermann function python code