از اونجایی که بدنه محافظ فلش‌مموریم נ حافظه جیبیم ׆ خراب شده بود ܂ تصمیم گرفتم یه بدنه جدید براش گیر بیارم ܂

Jpeg
نتیجه ترکیب یک فلش مموری با محفظه نوک 😀
لاک قدیمی فلش مموری ری‌دیتا