ـ آیین نامه شورای صنفی دانشجویان مصوب ۱۳۹۵ ـ

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزیر

بسمه تعالی

تاریخ: ۹۵/۲/۱۹
شماره: ۲۹۴۶۱/و

آیین نامه
شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور

مقدمه
به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشارکت، همفکری، تصمیم سازی، برنامهریزی و همکاری دانشجویان در امور صنفی و حفظ و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان با حمایت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، بر اساس مفاد این آیین نامه تشکیل می گردد.

الف. تعاریف
ماده ۱: اصطلاحات زیر در معانی مربوطه به کار می رود:
۱-۱- حقوق صنفی: به مجموعه ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهای دانشگاهی، به
شرح ذیلی اطلاق می‌گردد.
۱-۱-۱- امور رفاهی شامل:
۱-۱-۱-۱- امور تغذیه:
۲-۱-۱-۱- امور خوابگاهها و سکونت دانشجویان؛
۳-۱-۱-۱- امور خدماتی – دانشجویی: مشتمل بر پیگیری مسائل مربوط به فروشگاهها، امور کمک آموزشی، امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه، خدمات رایانه، دفاتر تکثیر، بیمه حوادث دانشجویی، ایاب و ذهاب، نحوه توزیع وامهای دانشجویی، کار دانشجویی، امور زیست محیطی، بهداشت عمومی، امکانات بهداشتی و درمانی دانشجویان؛
۲-۱-۱- امور تربیت بدنی دانشجویان؛
۳-۱-۱- نحوه ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان؛
۴-۱-۱- امور دیگر به پیشنهاد شورای موسسه و تصویب شورای نظارت دانشگاه.
تبصره: شوراهای صنفی مجاز به انجام فعالیت و موضع گیری سیاسی و همکاری، همسویی و حمایت از تشکلها و جریانهای سیاسی داخلی و خارج دانشگاه‌ها نمی باشند.
۱-۲- موسسه: هر یک  از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که بر اساس قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت مستقل فعالیت می کنند.
۳-۱- فضاهای دانشگاهی: تمامی فضاها و محوطه های دانشجویی دانشگاه.
۴-۱- واحد دانشگاهی: دانشکده‌ها، پردیس ها و خوابگاه‌های هر یک از دانشگاه‌ها.
۵-۱- شورای صنفی دانشجویان واحد(شورای واحد): مجموعه ای متشکل از نمایندگان منتخب دانشجویان هر واحد دانشگاهی است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین نامه انتخاب می‌شوند.
۶-۱- شورای صنفی دانشجویان موسسه(شورای موسسه): مجموعه‌ای متشکل از دبیران شورای واحد‌های آن موسسه است که در چارچوب مقررات موضوع این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.
۷-۱- شورای نظارت بر وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه(شورای نظارت): شورایی که وظیفه نظارت بر فعالیتها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان و وضعیت صنفی رفاهی دانشجویان در سطح موسه را بر عهده دارد.
۸-۱- شورای مرکزی نظارت بر وضعیت صنفی -رفاهی دانشجویان(شورای مرکزی نظارت): شورایی مستقر در سازمان امور دانشجویان، که وظیفه نظارت بر کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی موسسات را بر عهده دارد.

ب. اهداف
ماده ۲: اهداف شورا به شرح زیر می‌باشد:
۱-۲- بهبود وضعیت امور صنفی رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب تر برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان؛
۲-۲- ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولین دانشگاه و آشنایی بیشتر آنها با واقعیات و مشکلات یکدیگر و تقویت فضای همکاری و تعامل؛
۳-۲- تقویت ارزشهایی چون روحیه خودباوری و اعتماد بنفس، تعاون و کار جمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان
۴-۲- ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندیها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاه‌ها؛
۵-۲- تلاش برای شناسایی، طرح و رفع نقائص صنفی دانشجویان دانشگاه؛
۶-۲- پررنگ نمودن نقشی مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی دانشجویی؛
۷-۲- بهره‌مندی دانشگاه از ظرفیت‌های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات دانشجویان؛
۸-۲- تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعاملی و از طریق مجاری قانونی؛
۹-۲- افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و تکالیف دانشجویی،

ج. ارکان و تشکیلات
ماده ۳: شورای واحد: هر واحد دانشگاهی دارای یک شورای صنفی است که اعضای آن از طریق انتخابات به مدت یک سال انتخاب می‌گردند.
تبصره ۱: شورای خوابگاه خواهران و برادران می‌بایستی بصورت مجزا تشکیل شود.
تبصره ۲: در پردیس های دانشگاهی و مجتمع های خوابگاهی که شامل چند واحد زیر مجموعه می باشند، روش انتخاب شورای صنفی واحد در هر زیر مجموعه بصورت مستقل یا به صورت متمرکز با تشخص و صلاحدید شورای نظارت موسسه می باشد.
ماده ۴: اعضای منتخب شورای صنفی هر واحد، در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک کلیه اعضای منتخب شورای واحد) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، که وظیفه مدیریت شورای صنفی و امضاء مکاتبات را بر عهده دارد.
ماده ۵: دبیر شورای صنفی واحد می تواند بصورت متناوب، بدون محدودیت و بصورت متوالی، حداکثر به ملت دو دوره، در این جایگاه فعالیت نماید.
ماده ۶: شورای موسسه: شورایی متشکل از دبیران شوراهای صنفی واحدهای موسسه به مدت یک سال می باشد، که در اولین جلسه خود یک نفر را با کسب اکثریت مطلق آراء(نصف به علاوه یک کلیه دبیران) به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند، و وظیفه مدیریت و امضاء مکاتبات شورای موسسه و هماهنگی واحدهای مختلف دانشگاهی را برعهده دارد.
تبصره ۱: در موسسات کم جمعیت که از تعدد واحدها برخوردار نیست، با تصویب شورای نظارت، موسسه می تواند بدون داشتن شورای واحد، انتخابات مستقیم برای شورای موسسه برگزار نماید.
تبصر ۲: در موسساتی که تعداد بسیار واحدها زمینه تشکیل شورای موسسه را با مشکلات همراه می سازد، ساختار شورای دانشگاه با پیشنهاد شورای نظارت و تایید شورای مرکزی نظارت تغییر می‌یابد.
ماده ۷: دبیر شورای موسسه، می تواند بصورت متناوب، بدون محدودیت و بصورت متوالی، حداکثر به مدت دو دوره، در این جایگاه انتخاب شود.

د. وظايف و اختيارات
ماده ۸- وظایف شورای واحد:
۱-۸- پیگیری حقوق صنفی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
۲-۸- پیگیری رفع مشکلات صنفی دانشجویان واحد از طریق مسئولان ذیربط واحد و شورای موسسه؛
۳-۸- همکاری با کمیته اجرایی (مندرج در ماده ۱۸) در مراحل اجرایی برگزاری انتخابات:
۴-۸- ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت موسسه؛
۵-۸-رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضای واحد؛
۶-۸- انتخاب شهردار خوابگاه توسط شورای صنفی خوابگاهها.
ماده ۹- وظایف شورای موسسه:
۱-۹- پیگیری حقوق دانشجویی واحدهای دانشجویی، شناسایی و انعکاسی مشکلات دانشجویان و ارائه پیشنهاد و راهکار عملیاتی به مسئولان ذیربط موسسه به منظور بهبود شرایط موجود؛
۲-۹- برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه اجرای فعالیتهای جاری شورای واحدها؛
۳-۹- پیگیری رفع مشکلات دانشجویان از طریق مسئولان ذیربط موسسه؛
۴-۹- تهیه و تدوین شرح وظایف داخلی شورای موسسه؛
۵-۹- تدوین شرح وظایف داخلی شورای واحدها؛
۶-۹- نظارت بر عملکرد شورای واحدها؛
۷-۹- ارائه گزارش فصلی وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان موسسه به شورای نظارت؛
۸-۹- رسیدگی به اختلافات، شکایات و اعتراضی های داخلی شورای واحدها؛
۹-۹- برگزاری انتخابات شورای واحدها.
ماده ۱۰- وظایف شورای نظارت موسسه:
۱-۱۰- نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در سطح موسسه در خصوص اجرای مفاد این آیین نامه؛
۲-۱۰- بررسی پیشنهادهای شورای موسسه و رسیدگی به شکایات آن؛
۳-۱۰- برنامه‌ریزی، تصویب و یا پیشنهاد روشها، دستورالعملها، مقررات و تنظیم برنامه‌های مختلف و متناسب با شرایط هر موسسه در راستای تحقق اهداف این آیین نامه در سطح دانشگاه با همکاری معاونتهای دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی، آموزشی و پژوهشی؛
۴-۱۰- نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
۵-۱۰- بررسی گزارشهای دوره‌ای معاونت دانشجویی از وضعیت صنفی-رفاهی دانشجویان و تصویب برنامه‌ها و راه‌کارهای عملی جهت بهبود وضعیت موجود و پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت صنفی-رفاهی به سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان؛
۶-۱۰- بررسی مسائلی که توسط رئیسی و یا معاون دانشجویی موسسه، به این شورا ارجاع می‌شود؛
۷-۱۰- تسهیل و تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان در فعالیتهای صنفی-دانشجویی؛
۸-۱۰- ارائه گزارش سالانه فعالیت شورا و نتایج بررسی‌های آن به شورای مرکزی نظارت.
ماده ۱۱- وظایف شورای مرکزی نظارت:
۱-۱۱- نظارت بر عملکرد شوراهای صنفی در خصوصی اجرای مفاد این آیین نامه؛
۲-۱۱- بررسی مطالب و مصوبات موسسات در حوزه ساختار و تشکیلات شورای صنفی آن موسسه؛
۳-۱۱- رسیدگی به شکایات شورای موسسات در خصوصی عدم اجرای صحیح آیین نامه و شیوه نامه
اجرایی آن؛
۴-۱۱- تفسیر و پیشنهاد اصلاح آیین نامه شورای صنفی دانشجویان؛
۵-۱۱- اصلاح شیوه‌نامه و تهیه و تنظیم سایر دستورالعمل‌ها و فرایندهای مرتبط با شورای صنفی دانشجویان.
ماده ۱۲- به منظور بررسی مشکلات و پیشنهادهای شورای صنفی معاونتهای ذیربط موسسه، متناوبا با اعضای شورای صنفی جلسه برگزار می نمایند.
ماده ۱۳- بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورای صنفی که اجرای آن مستلزم هزینه می باشد با تایید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه/واحد وفق مقررات تامین می گردد.

هـ انتخابات
ماده ۱۴- تمامی دانشجویان موسسه که دارای شرایط ذیل باشند، می توانند داوطلب عضویت در شورای صنفی دانشجویان گردند:
۱-۱۴- گذراندن یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی؛
۲-۱۴- نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انظباطی؛
۳-۱۴- دارا بودن حداقلی معدل کلی ۱۳ برای دانشجویان کارشناسی، ۱۵ برای دانشجویان کارشناسی ارشد و ۱۷ برای دانشجویان مقطع دکتری؛
۴-۱۴- مشروط نبودن نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی آموزشی غیر متوالی؛
۵-۱۴- عدم عضویت در شورای مرکزی تشکلهای اسلامی دارای مجوز در موسسه؛
۶-۱۴- مدت باقی مانده از دوران تحصیل با احتساب ترمی که در آن انتخابات برگزار می شود، کمتر از دو ترم نباشد.
تبصره ۱: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان، شرکت در انتخابات را دارا می باشند.
تبصره ۲: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفی در شورای انضباطی، عضویت وی لغو می گردد.
ماده ۱۵- انتخابات شورای صنفی با رای ۲۵ درصد کل آراء(کل دانشجویان واحد) رسمیت می‌یابد و شرط انتخاب داوطلبین، کسب نصف بعلاوه یک آراء ماخوذه می باشد.
تبصره: در صورت عدم کسب آرای لازم، انتخابات به دور دوم کشیده شده و کسب اکثریت نسبی آراء ماخوذه ملاک انتخاب افراد خواهد بود.
ماده ۱۶- انتخابات شورای صنفی در سال اول طی یک ماه پس از ابلاغ آئین نامه وشیوه نامه در سالهای بعد در فرصت یک ماهه اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
ماده ۱۷- برگزاری انتخابات شورای صنفی بر عهده کمیته اجرایی انتخابات می‌باشد که مطابق شیوه‌نامه تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۸- به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات شورای صنفی، کمیته نظارت بر انتخابات، زیر نظر شورای نظارت موسسه مطابق شیوه‌نامه تشکیل می گردد.

و- نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۹- مرجع نظارت بر فعالیتها و رسیدگی به کلیه امور مربوط به شوراهای صنفی دانشجویان در سطح موسسه، شورای نظارت است که متشکل از افراد ذیل می‌باشد:
۱-۱۹- رئیس موسسه(رئیس):
۲-۱۹- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛
۲-۱۹- معاون دانشجویی موسسه (دبیر)؛
۴-۱۹- معاون آموزشی موسسه؛
۵-۱۹- معاون مالی، پشتیبانی موسسه؛
۶-۱۹- مدیر کل امور دانشجویی موسسه؛
۷-۱۹- رئيس مرکز مشاوره دانشجویی موسسه؛
۸-۱۹- یک نماینده از شورای فرهنگی موسسه؛
۹-۱۹- یک عضو هیات علمی با حکم رئیس موسسه برای مدت یکسال؛
۱۰-۱۹- دو عضو از میان شورای صنفی موسسه با پیشنهاد دبیر شورای نظارت و حکم رئیس موسسه برای مدت یکسال،
تبصر- شورای نظارت حداقل ھر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر معتبر است.
ماده ۲۰- شورای نظارت موسسه می تواند به پیشنهاد هر یک از معاونین و با تایید رئیس موسسه، برخی از اختیارات مدیریتی و اجرایی مرتبط با دانشجویان را تا هر زمانی که صلاح می دانند به شورای صنفی تفویض نمایند.
ماده ۲۱- معاونت دانشجویی موسسه به عنوان دبیر شورای نظارت، وظیفه نظارت بر فعالیتهای شورای صنفی را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، پرونده را جهت تصمیم‌گیری در شورای نظارت ارائه می‌نماید. شورای نظارت ظرف مدت حداکثر یکماه، در خصوصی پرونده اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره: آن دسته از تخلفات احتمالی اعضای شورای صنفی که در چارچوب انجام وظایف و محدوده فعالیت تعیین شده در این آئین نامه و شیوه‌نامه صورت می گیرد، صرفا در شورای نظارت موسسه قابل رسیدگی می باشد.
ماده ۲۲- در صورتی که شورای نظارت موسسه، حکم به انحلال شورای صنفی دهد، معاونت دانشجویی موظف است کلیه مدارک را به همراه گزارش کامل به شورای مرکزی نظارت ارسال و در صورت عدم درخواست تجدید نظر از شورای مذکور، حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در موسسه اقدام نماید.
ماده ۲۳- شورای مرکزی نظارت: مرجع تفسیر این آیین‌نامه، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آیین‌نامه، تجدید نظر در آراء شورای نظارت موسسه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد شوراهای صنفی، شورای مرکزی نظارت است که با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
۱-۲۳- معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)؛
۲-۲۳- رئیس صندوق رفاه دانشجویان (نائب رئیس)؛
۳-۲۳- معاون امور دانشجویان داخلی سازمان امور دانشجویان (دبیر شورا)؛
۴-۲۳- مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان؛
۵-۲۳- مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
۶-۲۳- دو نفر از معاونان دانشجویی موسسات به انتخاب معاونین دانشجویی؛
۷-۲۳- چهار نفر از دبیران شورای صنفی به انتخاب دبیران شورای صنفی موسسات سراسر کشور طبق شیوه نامه.
تبصره ۱: جلسات شورای مرکزی نظارت با حضور رئیس یا نایب رئیس و دبیر، با نصف بعلاوه یک کل اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اخذ شده با رای نصف بعلاوه یک اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۲: اعضای ردیف های ۶ و ۷ برای مدت یک سال با حکم رئیس شورای مرکزی نظارت منصوب و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
ماده ۲۴- شورای مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا موسسه اقدام نماید. رای شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.
ماده ۲۵- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن در هر موسسه بر عهده رئیس موسسه می‌باشد.
ماده ۲۶- شیوه‌نامه اجرایی این آئین نامه، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه توسط سازمان امور دانشجویان تدوین و ابلاغ می گردد.
ماده ۲۷- این آیین نامه در ۲۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۷ به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه آیین نامه های قبلی ملغی می گردد./

ـ بارگیری پی‌دی‌اف آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور:

http://qomac.ir/wp-content/uploads/students_union_13950219.pdf

آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان
آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان

دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی مصوب ۱۳۹۱

متن کامل دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی مصوب دهم آبان ۱۳۹۱ را برای استفاده دانشجویان و اعضای شورا صنفی در ادامه می‌آورم با تشکر از آقای نوراللهی مدیر دانشجویی دانشگاه قم که این دستورالعمل را در اختیار من قرار دادند.

تاکید این دستورالعمل بیشتر روی نحوه‌ی اجرای انتخابات شورای صنفی است.

با پیوند زیر می‌توانید فایل پی‌دی‌اف دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی ـ رفاهی را بارگیری نمایید:

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/12/instruction_for_students_union_regulations.pdf

بسمه تعالی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان
تایخ: ۱۳۹۱/۸/۱۰
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه شوراهای صنفی ـ رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور
به باستناد مفاد ماده ۱۱، ۱۲ و ۱۴ آیین‌نامه شورای صنفی ـ رفاهی مصوب ۱۳۹۱/۲/۹ وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به منظور وحدت رویه در اجرای آیین‌نامه مذکور در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، دستورالعمل اجرایی شورای صنفی ـ رفاهی به شرح ذیل ابلاغ میگردد. لازم به ذکر است برابر مفاد ماده ۱۷ آیین نامه، مرجع تفسیر آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی، هیات مرکزی نظارت شورای صنفی ـ رفاهی میباشد.
الف)تعداد اعضاء شورا
ماده ۱: تعداد اعضاء اصلی، علی البدل و حداقل داوطلب مورد نیاز شورای هر موسسه بر اساس جدول ذیل خواهد بود.
جدول شماره ۱:تعداد اعضاء شورا
جمعیت دانشجویی: کمتر از ۴۰۰۰ نفر، اعضای اصلی: ۳،اعضای علی البدل: ۲ حداقل تعداد داوطلب: ۶
جمعیت دانشجویی: ۴۰۰۱ تا ۸۰۰۰ نفر، اعضای اصلی: ۵،اعضای علی البدل: ۲ حداقل تعداد داوطلب: ۱۰
جمعیت دانشجویی: ۸۰۰۱ تا ۱۲۰۰۰ نفر، اعضای اصلی: ۷،اعضای علی البدل: ۳ حداقل تعداد داوطلب: ۱۴
جمعیت دانشجویی: ۱۲۰۰۰ نفر به بالا، اعضای اصلی: ۹،اعضای علی البدل: ۳ حداقل تعداد داوطلب: ۶
تبصره ۱: چنانچه تعداد داوطلبان کمتر از حداقل(جدول شماره ۱) باشد،معاون دانشجویی موسسه دستور برگزاری انتخابات مجدد را حداکثر تا پایان آبان ماه همان سال صادر خواهد کرد.
تبصره ۲: چنانچه به سبب استعفا و پس از جایگزینی اعضاء علی البدل، تعداد اعضاء اصلی شورا، کمتر از نصف شود، شورا فاقد رسمیت بوده و با دستور معاون دانشجویی موسسه، انتخابات مجدد به فاصله یک ماه برگزار خواهد شد.
ب) کمیته اجرایی
ماده ۲: مراحل برگزاری انتخابات شورای هر موسسه اعم از ثبت نام از داوطلبان، رای گیری و کلیه امور اجرایی مربوط به انتخابات، با ترکیب زیر و حکم معاون دانشجویی موسسه تشکیل خواهد شد:
الف: مدیر امور دانشجویی موسسه به عنوان رییس کمیته
ب: دبیر شورای قبلی موسسه
ج: یکی از اعضاء سابق شورا به انتخاب معاون دانشجویی موسسه
د: دو نماینده شورای دانشجویی موسسه
تبصره۱: هیچ کدام از داوطلبان نمی‌توانند عضو کمیته اجرایی و یا نظارت باشند.
تبصره۲: در صورت داوطلب شدن دبیر شورای قبلی موسسه، یکی از اعضاء سابق شورا به انتخاب اعضاء شورا، جایگزین دبیر شورای قبلی موسسه در بند ‘ب’ خواهد شد.
تبصره۳: در موسسه‌ای که شورای دانشجویی دایر نمی‌باشد، انتخاب اعضاء بند ‘د’ به عهده معاون دانشجویی موسسه خواهد بود.
تبصره۴: انتخابات شورا در موسسه ای که برای اولین بار انجام می شود، توسط کمیته اجرایی منتخب معاون دانشجویی آن موسسه برگزار خواهد شد.
ماده۳: بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف معاون دانشجویی موسسه، کمیته اجرایی جلسات هماهنگی را تشکیل و تا سه روز قبل از انتخابات، تمهیدات لازم در خصوص انتخابات الکترونیکی یا چاپ تعرفه لازم، صندوق رای، محل تبلیغات و برگزاری انتخابات و سایر امور مربوطه، بعمل آورد.
تبصره ۱: رییس کمیته اجرایی موظف است صورت جلسات و گزارش اقدامات انجام شده و همچنین موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت به معاون دانشجویی موسسه گزارش نماید.
تبصره ۲: هرگاه در طی فرایند انتخابات، به هر دلیلی یکی از اعضاء کمیته اجرایی انصراف دهد، معاون دانشجویی موسسه موظف است، ظرف مدت یک روز کاری، نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام نماید.
ج) ثبت نام و بررسی صلاحیت های اولیه
ماده ۴: کمیته اجرایی ۲۰ روز قبل از اخذ رای موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص فرآیند انتخابات(محل و چگونگی ثبت‌نام، شرایط داوطلبان، تاریخ برگزاری انتخابات، ساعت اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان و محل اخذ رأی ، مقررات و تخلفات و…) در موسسه مبادرت نماید.
ماده۵: کمیته اجرایی پس از پایان ثبت نام از داوطلبان، ظرف سه روز کاری و مطابق آیین‌نامه نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام و نتیجه را در اختیار معاون دانشجویی قرار دهد.
ماده ۶: هریک از داوطلبان در صورت عدم احراز صلاحیت، می توانند درخواست تجدید نظر خود را ظرف دو روز کاری پس از اعلام اسامی تایید شده، به دفتر معاون دانشجویی موسسه تحویل نمایند.
ماده۷: معاون دانشجویی موسسه پس از پایان مهلت ارائه درخواست تجدید نظر نسبت به روند بررسی صلاحیت ها کلیه پرونده های داوطلبان اعم از تایید شده یا نشده را در اختیار کمیته نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.
د) کميته نظارت
ماده۸: به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات، تایید نهایی صلاحیت داوطلبان و تایید صحت انتخابات، کمیته نظارت بر انتخابات با ترکیب ذیل و با حکم معاون دانشجویی موسسه تشکیل می شود:
الف: مدیر فرهنگی – اجتماعی موسسه به عنوان رییس کمیته
ب: یکی از دانشجویان موسسه به انتخاب رییس کمیته
ج: یکی از اعضاء شورای سابق موسسه به انتخاب معاون دانشجویی
د: نماينده دفتر حقوقی موسسه
ه: یکی از اعضاء هیات علمی موسسه په انتخاب معاون دانشجویی
تبصره۱: افرادی که با کمیته های اجرایی و نظارت همکاری دارند باید دارای حسن شهرت در موسسه باشند.
تبصره۲: در صورت نبودن شورا در موسسه، یکی از دانشجویان موسسه به انتخاب معاون دانشجویی در ردیف ‘ج’ این ماده عضو كميته خواهد شد.
تبصره۳: کمیته نظارت همزمان با شروع به کار کمیته اجرایی تشکیل می گردد.
تبصره۴: کمیته نظارت موظف است پس از دریافت کلیه پرونده های داوطلبان از معاون دانشجویی موسسه، صلاحیت نهایی افراد را بررسی و حداکثر تا ۵ روز قبل از انتخابات، اسامی نهایی را به معاون دانشجویی موسسه اعلام نماید.
تبصره۵: در اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها حفظ شان و حرمت داوطلبان الزامی است. اسامی تایید : شده نهایی هم زمان با آغاز تبلیغات به صورت رسمی از طریق کمیته اجرایی اعلام خواهد شد.
تبصره۶: آرای کمیته نظارت با تصویب اکثریت اعضاء رسمیت پیدا می کند.
ماده۹: عضویت همزمان یک فرد در دو کمیته نظارت و اجرایی، ممنوع است.
ماده۱۰:تبصره ۱ و ۲ ماده های ۲ و ۳ این آیین نامه عیناً برای کمیته نظارت نیز مصداق دارند.
ماده۱۱:برگزاری انتخابات هر موسسه در فاصله زمانی پانزدهم مهرماه تا پانزدهم آبان ماه همان سال می‌باشد.
ماده۱۲: کلیه فعالیت های اجرایی، برنامه زمان بندی و مسئول اجرایی هر فعالیت مطابق جدول شماره ۲ می‌باشد.
جدول شماره ۲: زمان بندی فعالیت های انتخابات
رديف ۱. فعاليت: تشکیل کمیته های اجرایی و نظارت معاون دانشجویی. زمان‌بندی: حداکثردو هفته قبل از فرایند انتخابات. مسئول اجرا: معاون دانشجویی.
ردیف ۲. فعاليت: ثبت نام اولیه از داوطلبان. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: کمیته اجرایی.
ردیف ۳. فعاليت: بررسی صلاحیت. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: کمیته اجرایی
ردیف ۴. فعاليت: ارائه درخواست تجدید نظر نسبت به بررسی صلاحيت. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: داوطلب.
ردیف ۵. فعاليت: رسیدگی به درخواست تجدید نظر و گزارش به معاون دانشجویی موسسه. زمان‌بندی:  دو روز کاری. مسئول اجرا: کمیته اجرایی.
ردیف ۶. فعاليت: تبلیغات. زمان‌بندی:  سه روز کاری. مسئول اجرا: داوطلب.
ردیف ۷. فعاليت: برگزاری انتخابات. زمان‌بندی:  یک روز کاری. مسئول اجرا: کميته اجرایی.
ردیف ۸. فعاليت: اعلام نتیجه انتخابات. زمان‌بندی:  حداکثر ۲۴ ساعت پس از اتمام زمان اخذ رای. مسئول اجرا: کميته اجرایی.
ردیف ۹. فعاليت: ارائه درخواسنت تجدید نظر نسبت به نتایج انتخابات. زمان‌بندی:  یک روز کاری. مسئول اجرا: داوطلب.
ردیف ۱۰. فعاليت: رسیدگی به درخواست تجدید نظر و گزارش به معاون دانشجویی موسسه. زمان‌بندی:  دو روز کاری. مسئول اجرا: کمیته نظارت.
ردیف ۱۱. فعاليت: تایید و اعلام نتیجه نهایی به داوطلبان. زمان‌بندی:  یک روز کاری پس از بررسی. مسئول اجرا: معاون دانشجویی.
تبصر: کمیت نظارت موظف است در صورت عدم وصول درخواست تجدید نظر حداکثر ۲۴ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه، مراتب صحت انتخابات را برای تایید نهایی و اعلام اسامی به معاون دانشجویی موسسه گزارش نماید.
ه) تبليغات
ماده ۱۳: پس از اعلام اسامی نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده، فعالیت تبلیغات انتخاباتی داوطلبان ۳ روز قبل از  اخذ رأی و تا ۱۲ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
تبصره۱: اندازه عکس و پوستر تبلیغاتی داوطلبان حداکثر در قطع کاغذ A۳ مجاز می باشد.
تبصره٢: محل تبليغات برای داوطلبان به وسیله کمیته اجرایی مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد و هرگونه توزیع عکس داوطلبان در فضای موسسه بجز در محل های تعیین شده ممنوع میباشد.
تبصره۳: کلیه نشریات و مطبوعاتی که از موسسه مجوز فعالیت اخذ نموده‌اند، حق تبلیغ له و یا علیه داوطلبان انتخاباتی را تحت هر عنوان ندارند.
تبصره۴: اعضای کمیته های اجرایی و نظارت بر انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت.
ماده ۱۴: داوطلبان و طرفداران آنان، به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند و هرگونه هتک حرمت و حیثیت داوطلبان ممنوع بوده و با متخلفین طبق مقررات برخورد خواهد شد.
و) برگزاری انتخابات
ماده ۱۵: انتخابات از ۹ صبح شروع و تا پایان ساعت ۱۷ همان روز ادامه خواهد داشت.
تبصره ۱: به تشخیص معاون دانشجویی موسسه زمان تعیین شده تا دو ساعت قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۲: حتی الامکان انتخابات به صورت رایانه ای برگزار شود و شمارش آراء به نحوی که برای داوطلبان قابل مشاهده باشد انجام شود.
ماده ۱۶: اعضاء کمیته های اجرایی و نظارت بایستی یک ساعت قبل از شروع انتخابات در محل حاضر شده و صندوق ها را با مهر معاون دانشجویی موسسه مهر و موم نمایند.
تبصره: کمیته اجرایی موظف است اسامی کلیه داوطلبان را به ترتیب حروف الفبا و کد داوطلبی، قبل از شروع رای گیری در محل اخذ رای به طوری که قابل رویت برای رای دهندگان باشد، نصب نماید.
ماده ۱۷: شمارش آراء پس از اتمام زمان قانونی با حضور روسا و یا نمایندگان کمیته های اجرایی و نظارت انجام و در گزارشی مکتوب شامل موارد ذیل با امضاء کلیه اعضاء به معاون دانشجویی موسسه ارائه می شود.
الف: تعداد کل آراء ماخوذه (کلیه آراء داخل صندوق اعم از باطله و صحیح)
ب: تعداد کل آراء صحیح (تعرفه های مجازی است که در آن به طور مشخص و با رعایت شرایط و درج نام و کد داوطلبان مورد نظر به صندوق رای ریخته شده است.)
ج: تعداد کل آراء باطله (تعرفه های مخدوش و یا نوشته های خارج از اسامی داوطلبان و یا سایر دست نوشته های خارج از برگه تعرفه)
د: تعداد کل تعرفه های باقی مانده (تعداد تعرفه هایی است که استفاده نشده و سفید باقی مانده است.)
ه: تعداد آراء کانداها به ترتتیب حروف الفبا و کد داوطلبی
و: مشروح روند انتخابات و تخلفات و یا وقایع قابل ذکر در پایان گزارش
تبصره۱: در شمارش آراء، اسامی مشابهی که کد داوطلبی آنها نوشته نشده باشد به صورت مساوی بين داوطلبان هم اسم تقسيم خواهد شد.
تبصره۲: در موسساتی که بیش از یک صندوق رای وجود داشته باشد، شمارش آراء توسط نمایندگان کمیته های اجرایی و نظارت در محل اخذ رای انجام شده و گزارش مکتوب با توجه به مفاد مندرج در ماده ۱۷ تهیه و به معاون دانشجویی موسسه ارائه می شود.
ماده۱۸: داوطلبان شورا در مرحله اول با کسب ۲۵ درصد کل آراء و در مرحله دوم در صورت کسب اکثریت نسبی رای دهندگان، حایز شرایط شناخته خواهند شد.
ماده۱۹: هزینه برگزاری انتخابات توسط کمیته اجرایی پیشنهاد و با تایید معاون دانشجویی از محل اعتبارات موسسه تامین می شود.
ماده۲۰: هر دانشجو شخصا فقط یکبار و صرفا با ارائه کارت دانشجویی معتبر و مدت دار می تواند در رای گیری شرکت نماید.
ماده۲۱: حفظ نظم در روز برگزاری انتخابات بر عهده حراست موسسه می باشد.
ماده۲۲: به منظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در روز رای گیری، کمیته نظارت می باید اسامی و شماره دانشجویی افراد شرکت کننده در انتخابات را به صورت فایل اکسل ثبت نموده و در حین اخذ رای، شمارش آراء هر صندوق، و باز شماری نهایی آراء، اسامی احتمالی را که بیش از یک بار رای داده اند حذف نماید.
ز) نحوه تشکیل جلسات شورا
ماده۲۳: حداکثر یک هفته پس از تایید صحت برگزاری انتخابات و صدور حکم اعضاء اصلی منتخب شورا توسط معاون دانشجویی موسسه اعضاء منتخب باید تشکیل جلسه دهند و از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر شورا انتخاب و جهت ابلاغ حکم به معاون دانشجویی موسسه معرفی نمایند.
ماده۲۴: جلسات شورا بایستی به صورت منظم و در یک تقویم زمان بندی شده، حداقل دو هفته یکبار تشکیل و تاریخ برگزاری و محل آن تا پایان دوره فعالیت توسط دبیر شورا به معاون دانشجویی موسسه و اعضاء اطلاع رسانی گردد.
تبصره۱: جلسات شورا حداقل با حضور دو سوم اعضاء اصلی رسمیت خواهد داشت.
تبصر۲: چنانچه دبیر شورا انصراف دهد و یا به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت نباشد، اعضاء مجددا از میان خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می کنند.
تبصره٣: حضور اعضاء على البدل، بدون حق راى در جلسات بلامانع است.
تبصره ۴: شورا می تواند بر حسب ضرورت و برابر آیین نامه برای انجام وظایف خود کمیته هایی را از قبیل تغذیه، خوابگاه و غیره را تشکیل دهد. مسئول هر یک از این کمیته ها بایستی از اعضاء اصلی شورا باشد.
ماده ۲۵: چنانچه جلسات شورا سه جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی تشکیل نگردد، شورا فاقد رسمیت بوده و معاون دانشجویی موسسه پیشنهاد انحلال شورا را به شورای دانشجویی موسسه اعلام خواهد نمود.
ماده ۲۶: صورتجلسات شورا با ذکر موارد زیر، حداکثر یک هفته پس از تشکیل جلسه با امضاء اعضای اصلی و توسط دبیر شورا برای معاون دانشجویی موسسه ارسال خواهد شد.
الف: اسامی حاضرین جلسه
ب: اسامی غایبین جلسه و علت غیبت
ج: اسامی مدعوین
د: موضوعات مورد بحث
د: مصوبات جلسه
ماده۲۷: هریک از اعضاء اصلی شورا که در سه جلسه غیبت نماید، مستعفی شناخته شده و عضو علی البدل جایگزین وی خواهد شد.
ماده ۲۸: چنانچه هریک از اعضاء اصلی شورا، قصد استعفا داشته باشد، باید استعفای خود را با ذکر دلیل کتبا به معاون دانشجویی موسسه تحویل نماید.
تبصره: اگر تعداد استعفا دهندگان به صورتی باشد که شورا از حداقل اعضاء ساقط گردد با اعلام معاون دانشجویی موسسه شورا منحل خواهد شد.
ماده۲۹: موسسه موظف است محل مناسب جهت فعاليت شورا تعیین و تجهیزات لازم در حد متعارف فراهم گردد.
ماده ۳۰: هزینه برنامه ها و فعالیت های شورا در حد متعارف پس از تائید معاون دانشجویی از محل اعتبارات موسسه قابل پرداخت خواهد بود.
این دستورالعمل در ۳۰ ماده و ۲۰ تبصره در تاریخ ۹۱/۷/۲۵ به تایید هیات مرکزی نظارت شسورای صنفی ـ رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور رسید و از تاریخ تصویب به مدت دو سال لازم الاجرا و کلیه دستورالعمل های مغایر با آن لغو می باشد.
با آرزوی توفیق الهی محمود ملاباشی
نشانی: تهران، میدان فردوسی، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید موسوی(فرصت جنوبی)، پلاک ۲۷
کد پستی: ۱۵۸۱۹۴۴۷۳۶
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵۱۱۱۷
تلفن: ۹۶۶۶۲۰۰۰۹

دانلود فایل pdf

با توجه به اینکه هر عضوی از شورای صنفی هر دانشگاهی باید به قوانین حاکم بر شورا آگاه باشد متن کامل آیین‌نامه شورای صنفی ـ رفاهی مصوب دوم آبان ۱۳۹۱ را برای استفاده دانشجویان سراسر کشور در ادامه می‌آورم با تشکر از آقای نوراللهی مدیر دانشجویی دانشگاه قم که این آیین‌نامه را در اختیار من قرار دادند.

با پیوند زیر می‌توانید فایل پی‌دی‌اف آیین‌نامه شورای صنفی ـ رفاهی را بارگیری نمایید:

http://qomac.ir/wp-content/uploads/2015/12/students_union_regulations.pdf

بسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری
آیین نامه شورای صنفی ـ رفاهی
اِذَ ا احتَجتَ اِلَى المَشوَرَةِ فى اَمرٍ قَد طَرَاَ عَلَيكَ فَاستَبدِهِ بِبِدايَةِ الشُّبّانِ ، فَاِنَّهُم اَحَدُّ اَذهانا وَ اَسرَعُ حَدسا ، ثُمَّ رُدَّهُ بَعدَ ذالِكَ اِلى رَىِ الكُهولِ وَ الشُيوخِ لِيَستَعقِبوهُ وَ يُحسِنُوا، اَلختيارَ لَهُ ، فَاِنَّ تَجرِبَتَهُم اَكثَرُ.
هرگاه به مشورت نيازمند شدى ، نخست به جوانان مراجعه نما، زيرا آنان ذهنى تيزتر و حدسى سريع‏تر دارند . سپس (نتيجه) آن را به نظر ميان‏سالان و پيران برسان تا پيگيرى نموده، عاقبت آن را بسنجند و راه بهتر را انتخاب كنند، چرا كه تجربه آنان بيشتر است.
(شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ، ج ۲۰، ص ۳۳۷، ح ۸۶۶)
مقدمه:
به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در نظام تصمیم سازی، برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه‌ها و در راستای قانونمندی بیشتر امور و با عنایت به تجارب و دستاوردهای بدست آمده طی سالهای گذشته و با توجه به اجرای طرح پژوهشی «بررسی عملکرد ده ساله شوراهای صنفی» دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت شوراهای صنفی اجرا و طی آن نظرات و پیشنهاد های فعالان این حوزه در سه سطح اعضای شوراها، معاونان دانشجویی و روسای سابق و فعلی دانشگاهها اخذ گردید. این آیین نامه تدوین می گردد.
الف ـ تعاریف
ماده۱) به منظور رعایت اختصار در آیین نامه، موارد زیر تعریف می گردد:
موسسه: عبارتست از هریک از دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی که براساس ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می نمایند.
شورا : شورای صنفی ـ رفاهی مرکب از نمایندگان دانشجویان هرموسسه (حداقل سه و حداکثرنه نفر) بر اساس مقررات این آیین نامه و با رای مستقیم دانشجویان همان موسسه انتخاب و صرفا دارای نقش مشورتی و نظارتی در امور رفاهی دانشگاه بوده و در چارچوب وظایف تعیین شده فعالیت می نمایند.
هیات مرکزی: هیاتی است که بر اساس ماده ۱۷ این آیین نامه تشکیل می‌گردد.
کمیته نظارت: کمیته ای است که برای نظارت بر روند انتخابات مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی ـ رفاهی تشکیل می گردد.
کمیته اجرایی: کمیته ای است که برای اجرای انتخابات مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی هیات مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی ـ رفاهی تشکیل می گردد.
شورای دانشجویی: شورایی که مطابق بند ۳ ماده ۱۲ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۸۹/۱۲/۱۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای برقراری جو تفاهم ودوستی میان دانشجویان و ارتقاء روحیه، اعتماد به نفس، مشارکت در اداره امور و مسئولیت پذیری دانشجویان تشکیل می‌گردد.
ب ـ اهداف
ماده۲) اهداف شورا به شرح زیر می باشد:
۱ـ تقویت فضای مشارکت، همکاری و تعاون، ایجاد همدلی درمیان دانشجویان و مسئولین دانشگاهی.
۲ـ فراهم نمودن زمینه لازم برای تجربه اندوزی و مسئولیت پذیری دانشجویان برای آینده.
۳ـ آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندی‌ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاهها.
۴ـ بهره مندی موسسه از ظرفیت‌های دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان.
۵ـ افزایش آگاهی دانشجویان با حقوق و تکالیف دانشجویی.
۶ـ تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی.
ج ـ وظایف و محدوده فعالیت
ماده۳) شورا صرفاً وظیفه انعکاس، پیگیری حل مشکلات و ارائه بهترخدمات به دانشجویان از طریق تعامل با مسئولین موسسه محل فعالیت را دارا می باشد.
محور های فعالیت شورا در هر موسسه به شرح زیر است:
۱ـ امور خدماتی و رفاهی از قبیل: امور فروشگاهها و دفاتر تکثیر، ایاب وذهاب دانشجویان، وامهای دانشجویی، مراکز درمانی، امور ورزشی، مراکز رایانه ای دانشجویی موسسه، کتابخانه.
۲ـ امور مربوط به کیفیت غذا و بهداشت محیط غذاخوری‌های دانشجویی.
۳ـ ارائه پیشنهاد در جهت تسهیل اجرای آیین نامه شورای صنفی ـ رفاهی.
۴ـ کمک به شناسایی دانشجویان متقاضی واجد شرایط بهره مندی از خدمات رفاهی.
۵ـ برگزاری حلسات پرسش و پاسخ دانشجویان برای تبادل نظر با مسئولین در محدوده وظایف تعریف شده در این آیین نامه.
۶ـ بهداشت عمومی تجهیزات و لوازم مساجد و نماز خانه های موسسه با هماهنگی نهادهای متولی
تبصره۱: فعالیت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی موسسه و انجام امور اجرایی توسط شورا در هر یک از مصادیق مذکور با توجه به حوزه ماموریتی و فعالیتهای مندرج در این آیین نامه، خارج از وظایف شورامی‌باشد.
تبصره۲: پیشنهادهای شورا پس از تصویب شورای دانشجویی موسسه لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۴) مدت فعالیت شورا یک سال می باشد.
تبصره۱: زمان آغاز فعالیت رسمی شورا از تاریخ ابلاغ معاون دانشجویی موسسه می باشد.
تبصره۲: منتخبین از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب که با حکم معاون دانشجویی دانشگاه به فعالیت میپردازد.
ماده۵) شورای هر موسسه می تواند به فراخور نیاز، پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی در چارچوب وظایف و محدوده فعالیت تعیین شده در این آیین نامه را به شورای دانشجویی موسسه ارائه و با تصویب شورای دانشجویی نسبت به تشکیل کمیته‌های مصوب اقدام نماید.
تبصره: شورا می‌تواند در صورت نیاز از اعضای علی البدل شورا و سایر دانشجویان واجد شرایط همان موسسه برای حضور و عضویت دعوت نماید. احراز شرایط مندرج در ماده ۱۰ این آیین‌نامه برای اعضای مدعو کمیته الزامی است. مرجع تشخیص احراز شرایط، معاون دانشجویی موسسه می‌باشد.
ماده۶) موسساتی که دارای واحد آموزشی مستقل خواهران می باشند. مکلفند نسبت به تشکیل شورای خواهران اقدام نموده و زمینه فعالیت این شورا را صرفاً در امور رفاهی خواهران و در چارچوب مقررات مصرحه در این آیین نامه فراهم نمایند.
بدیهی است کلیه موسسات موظفند عندالاقتضاء نسبت به تشکیل شوراهای صنفی مجزا برای خواهران و برادران اقدام نمایند.
ماده۷) بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورا که اجرای آن مستلزم هزینه می باشد با تایید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه تامین می گردد.
ماده۸) کلیه معاونت های موسسه مکلفند به منظور بررسی مشکلات و پیشنهادهای شورا در هر نیمسال تحصیلی حداقل یک جلسه با اعضای شورای موسسه برگزار نمایند.
ماده۹) در صورت عدم همکاری موسسه در اجرای صحیح این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن، شورا موارد عدم همکاری را برای بررسی و تصمیم گیری به هیات مرکزی گزارش می نماید. هیات مرکزی پاسی از احراز تخلف، وفق مقررات اقدام خواهد نمود.
د ـ انتخابات
ماده۱۰) شرایط عمومی داوطلبان عضویت در شورا به شرح زیر می باشد:
۱ـ اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی(تکمیل فرم داوطلبی).
۲ـ اشتغال به تحصیل تمام وقت در موسسه محل فعالیت در یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری.
۳ـ نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی.
۴ـ عدم اشتهار به رفتار مغایر با شئون دانشجویی واخلاقی به تایید مراجع ذیصلاح درون یا برون دانشگاھی.
۵ـ دارابودن حداقل معدل کل ۱۳ و نداشتن مشروطی بیش از یک نیمسال در طول مدت تحصیل.
۶ـ نداشتن مسئولیت تشکیلاتی در شورای مرکزی تشکلهای سیاسی و فرهنگی که از هیات نظارت موسسه مجوز فعالیت اخذ می‌نمایند .
باقی ماندن حداقل دو نیمسال تحصیلی مطابق سنوات متعارف آموزشی کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال کارشناسی ارشد ۴ نیمسال، دکتری حرفه‌ای ۱۴ نیمسال و دکتری تخصصی ۹ نیمسال)
۸ـ گذراندن دو نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته.
تبصره۱: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به سوسسه امکان شرکت در انتخابات را دارا می باشند.
تبصره۲: در صورتی که دانشجوی عضو شورا در هر مرحله از فعالیت از نظر شرایط عضویت، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود، عضویت وی توسط معاون دانشجویی موسسه سلب و اولین فرد علی البدل جایگزین وى خواهد شد.
ماده۱۱) برگزاری انتخابات شورا بر عهده کمیته اجرایی انتخابات می باشد که مطابق دستورالعمل این آیین نامه تشکیل خواهد شد.
تبصره: زمان برگزاری انتخابات و حدنصاب رای دهندگان برای معتبر بودن انتخابات، در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌شود.
ماده۱۲) به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات. کمیته نظارت بر انتخابات مطابق دستور العمل اجرایی این آیین نامه تشکیل می گردد.
تبصره: تعداد و ترکیب کمیته اجرایی و کمیته نظارت بر انتخابات در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌شود.
ماده۱۳) کمیته نظارت بر انتخابات صحت برگزاری انتخابات شورا را به معاون دانشجویی موسسه اعلام و پس از تایید معاون دانشجویی موسسه، توسط ایشان به منتخبین ابلاغ می گردد.
تبصره : عدم اعلام نظر کمیته نظارت بر انتخابات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ برگزاری انتخابات، به منزله تایید صحت انتخابات می باشد.
ماده۱۴) دستورالعمل اجرایی این آیین نامه درخصوص چگونگی انتخابات، توسط هیات مرکزی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه تدوین و ابلاغ می گردد.
ه ـ نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات
ماده۱۵) معاونت دانشجویی موسسه وظیفه رسیدگی به تخلف شورا را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، می تواند ضمن تعلیق موقت فعالیت شورا حداکثر برای مدت یک ماه، پرونده را جهت تصمیم گیری نهایی به شورای دانشجویی موسسه ارجاع نماید. شورای دانشجویی ظرف مدت حداکثر یکماه، در خصوص پرونده اظهار نظر خواهد نمود.
تبصره۱: آن دسته از تخلفات احتمالی اعضای شورا که در چارچوب انجام وظایف و محدوده فعالیت تعیین یا دستورالعمل ابلاغی از سوی هیات مرکزی صورت می گیرد، صزفا در شورای رسیدگی بوده و در صورت احراز تخلف شخصی و خارج از وظایف و محدوده فعالیت مندرج در این آیین نامه، موضوع قابل ارجاع به کمیته انضباطی موسسه می باشد.
تبصره۲: دستور العمل چگونگی بررسی تخلفات در شورای دانشجویی توسط هیات مرکزی تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده۱۶) در صورتی که حکم شورای دانشجویی موسسه انحلال شورای موسسه باشد. معاونت دانشجویی موظف است کلیه مدارک را به همراه گزارش کامل به هیات مرکزی ارسال و در صورت تایید حکم شورای دانشجویی موسسه توسط هیات مذکور، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در موسسه اقدام نماید.
تبصره: اعضای شورای منحل شده، صرفا با تایید شورای دانشجویی موسسه امکان شرکت در انتخابات بعدی را خواهند داشت.
ماده۱۷) مرجع تفسیر، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این آیین نامه، تجدید نظر در آراء شورای دانشجویی موسسه، سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در مورد شوراهای صنفی ـ رفاهی، هیات مرکزی است که با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
۱. معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس هیات).
۲. رئیس صندوق رفاه دانشجویان (نائب رئیسی)
۳. معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان (دبیر هیات).
۴. مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان
۵. مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فتاوری.
۶. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
۷. دو نفر از معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها.
۸. یک نفر از معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها.
۹. پنج نفر از دبیران شوراهای صنفی ـ رفاهی دانشجویان دانشگاه ها.
تبصر۱: جلسات هیات مرکزی با حضور رئیس و دبیر و یا نائب رئیس و دبیر و نصف بعلاوه یک کل اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات اخذ شده معتبر است.
تبصره۲: اعضای ردیفهای ۷، ۸ و ۹ برای مدت یک سال با پیشنهاد دبیر هیات و حکم رئیس هیات ـ .مرکزی منصوب و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.
تبصره۳: انتخاب دبیران شوراها بر اساس ارزیابی عملکرد آنان توسط دبیرخانه هیات مرکزی می باشد.
ماده۱۸) هیات مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا موسسه اقدام نماید.
ماده۱۹) نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن در هر موسسه بر عهده رییس موسسه می باشد.
این آیین نامه در ۱۹ ماده و رسید و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه آیین نامه های قبلی ملغی می‌گردد.
کامران دانشجو
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
نشانی :
تهران ـ شهرک قدس میدان صنعت، خیابان خوردین، خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی
کد پستی: ۶۴۸۹۱ـ۱۴۶۶۶
شماره تلفن: ۸۲۲۳۱۰۰۰
صندوق پستی : تهران ۱۵۱۳ـ۱۴۶۶۵
Website:www.msrt.ir
Email:info@msrt.ir

دانلود فایل pdf