نمایی از ساختمان مرکزی دانشگاه قم

ساختمان مرکزی دانشگاه قم

نمایی از ساختمان مرکزی دانشگاه قم ـ مرکز اداری دانشگاه

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed