نشستن باطل

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل ـ و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh405

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed