متن برنامه پیدا کردن ۲۰ کلمه پر تکرار در پرونده پایتون پیتون ـ p32

top 20 words python code

برای پیدا کردن کلمات پر تکرار ابتدا باید فایل را بخوانیم و داخل یک لیست(فهرست) بریزیم سپس مشابه برنامه حذف اعضای تکراری لیست یک دیکشنری می‌سازیم که کلید(‌key) آن کلمات و مقدار(value) آن‌ها تعداد تکرار آن هاست حالا روی فهرست کلمات حرکت می‌کنیم هر درصورتی که کلمه درون دیکشنری وجود داشت به مقدار آن یکی اضافه می‌کنیم و اگر وجود نداشت. آن کلمه را با مقدار یک درون دیکشنری قرار می‌دهیم.

توضیح درمورد خط دو تا پنج:

ـ خط ۲ فایل را باز  می‌کند.

ـ خط ۳ هر خط فایل را درون یک لیست می‌ریزد و لیست‌های به دست آمده را درون یک لیست دیگر قرار می‌دهد.

ـ خط ۴ همه‌ی لیست‌ها(که هر لیست یک خط است) را تبدیل به یک رشته می‌کند(همه‌ی فایل درون یک رشته قرار می‌گیرد).

ـ خط ۵ با استفاده از فاصله بین کلمات در رشته هر کلمه را به یک عضو از لیستی جدید تبدیل می‌کند.

print top20 words of file python code

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed