زبان های برنامه سازی دانشگاه قم

دانشگاه قم استاد لکی زاده

امتحان میان ترم زبان های برنامه سازی دانشگاه قم ـ آذر ۱۳۹۳ ـ استاد لکی زاده
بسمه تعالی
۱ ـ ویژگی های یک زمان برنامه سازی خوب کدام است؟ هر یک را توضیح دهید‌ ـ
۲ ـ مدل های محاسباتی زمان را نام برده و هر یک را توضیح دهید(با ذکر مثال) ـ
۳ ـ مترجم های زبان از نوع مفسر و کامپایلر را با هم مقایسه کنید ـ
۴ ـ انقیاد(Binding) چیست؟ منظور از زمان انقیاد(Binding time) چیست؟ انواع انقیاد چیست؟ زمان آن را برای عبارت محاسباتی

x=y+f(10)

مشخص کنید ـ
۵ ـ معیار های عمومی نحو را نام برده و هر یک را به طور کوتاه توضیح دهید ـ
۶ ـ اهداف اعلان(Declaration) را توضیح دهید ـ
۷ ـ کنترل نوع ضمنی و صریح چیست(با ذکر مثال)؟
۹ ـ به وسیله قطعه کدی، مفهوم ارجاع معلق(dangling ref) و داده زباله(Garbage data) را توضیح دهید ـ
۱۰ ـ فرض کنید که A، یک آرایه سه بعدی با ابعاد lb1..ub1,lb2..ub2,lb3..ub3 و مبدا مجازی باشد، آدرس عنصر

A[i][j][k]

را در دو حالت سطری و ستونی به دست آورید ـ
۱۱ ـ منظور از تعریف و فعالیت زیر برنامه چیست؟ دو قسمت اصلی تشکیل دهنده فعالیت(سگمنت کد و رکورد فعالیت) را توضیح دهید ـ
۱۲ ـ در یک زبان برنامه نویسی، هم ارزی نوع داده به چه روش هایی امکان پذر است؟ هر یک را نام برده و مثال بزنید ـ

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed