باخت فوتبال برد والیبال

اینقدر که ملت از باخت فوتبال خوشحال شدن از برد والیبال خوشحال نشدن!

عجب دنیایی داریما!

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed