اساسنامه دانشگاه قم

مقدمه

دانشگاه قم که در این اساسنامه به اختصار «دانشگاه» نامیده می شود، بر اساس مصوبه مورخ ۷۶/۳/۳۱ شورای گسترش آموزش عالی با تغییر وضعیت مدرسه عالی قضایی عالی طلاب قم تاسیس و امور آن طبق مفاد این اساسنامه و قوانین، مصوبات و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده ۱ ـ هدف از تاسیس «دانشگاه» تربیت نیروی انسانی متعهد و آگاه و انجام پروژه های علمی در رشته های مرتبط با معارف اسلامی و علوم انسانی است.

ماده ۲ ـ دانشگاه قم یک دانشگاه رسمی است و تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

ماده ۳ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر کلیه امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجرایی دانشگاه نظارت می نماید.

ماده ۴ ـ دانشگاه از نظر امور آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجرایی در چارچوب قانون هیات های امناء، آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و مفاد این اساسنامه با مشارکت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اداره می شود.

ماده ۵ ـ دانشگاه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اعتبارات آن از طریق اختصاص ردیف خاص در بودجه عمومی کشور تامین می شود. دانشگاه می تواند از سایر منابع مالی از قبیل درآمد های اختصاصی، کمک های مردمی و … استفاده نماید.

ماده ۶ ـ ارکان دانشگاه قم عبارتند از:

الف: هیات امنا

ب: رئیس دانشگاه

ج: شورای دانشگاه

ماده ۷ ـ هیات امنا مرکب از اشخاص ذیل است:

الف: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری(رئیس هیات امنا)

ب: رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده وی

ج: ۴ تا ۶ تن از شخصیت های علمی و فرهنگی و مدرسان حوزه و اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

د: رئیس دانشگاه(دبیر هیات امنا)

تبصره ۱ : اعضای بند (ج) به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و تایید و حکم ریاست جمهوری به مدت ۴ سال منصوب می شوند و در یک زمان حداکثر می توانند عضو دو هیات علمی باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

تبصره ۲ : حداقل دو تن از شخصیت های بند (ج) باید از اعضای هیات علمی دانشگاه ها باشند.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات هیات امنا دانشگاه:

الف: تعیین خط مشی کلی دانشگاه و نظارت بر امور علمی و اجرایی آن

ب: پیشنهاد نصب و عزل رئیس دانشگاه

ج: بررسی و پیشنهاد تشکیلات دانشگاه جهت تایید به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

د: تصویب آئین نامه داخلی هیات امنای دانشگاه و شورای دانشگاه و آئین نامه های داخلی دانشگاه با رعایت مقررات نظام عالی کشور

هـ : بررسی و تصویب پیشنهاد های شورای دانشگاه

و : پیشنهاد بودجه سالانه ی دانشگاه جهت تایید به وزات علوم، تحقیقات و فناوری

ز : برری پیشنهاد های اعضای هیات امنا و شورا و رئیس دانشگاه و اتحاذ تصمیم مقتضی در مورد آن ها در چارچوب ضوابط و مقررات کشور

ماده ۹ ـ رئیس دانشگاه بالاترین مقام اجرایی دانشگاه است که از میان فضلا و اساتید حوزه و دانشگاه به پیشنهاد هیات امناء، موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب می شود.

ماده ۱۰ ـ وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه:

الف : اعمال مدیریت و کوشش در حسن جریان امور آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه

ب : نمایندگی قانونی و جوابگویی به دعاوی مطروحه علیه دانشگاه با حق توکیل غیر

ج : استخدام کارکنان اداری و هیات علمی طبق ضوابط و مقررات مربوط

د : اجرای کلیه مقررات و آئین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هـ : اجرای مصوبات هیات امنا و شورای دانشگاه

و : پیشنهاد بودجه و طرح های مالی و اداری دانشگاه به هیات امنا دانشگاه

ز : پیشنهاد تجدید نظر در تشکیلات و سازمان دانشگاه به هیات امنا دانشگاه

ماده ۱۱ ـ ترکیب و نحوه تعیین اعضای شورای دانشگاه و اختیارات و وظایف آنان طبق آئین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۷۰/۴/۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

ماده ۱۲ ـ اعضاء هیات علمی دانشگاه از نظر استخدامی مشمول مقررات و آئین نامه استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور می باشند.

ماده ۱۳ ـ کارکنان دانشگاه از نظر استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات مربوط به آن می باشند.

ماده ۱۴ ـ رعایت کلیه مقررات و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه الزامی است و برنامه های آموزشی دوره ها، سرفصل دروس و رشته های تحصیلی باید مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد.

ماده ۱۵ ـ صادر کردن دانشنامه دانش آموختگان دانشگاه و اعطای آن ها طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

ماده ۱۶ ـ چنانچه به دلایلی انحلال دانشگاه به تصویب شورای گسترش آموزش عالی برسد، پس از سیر مراحل قانونی، دانشگاه منحل و اموال منقول و غیر منقول آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واگذار می شود.

ماده ۱۷ ـ مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است تابع ضوابط و مقررات وزات علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین جاری کشور می باشد.

ماده ۱۸ ـ هر گونه تغییر در مواد این اساسنامه با پیشنهاد هیات امنا دانشگاه و تصویب شورای گسترش آموزش عالی خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ این اساسنامه مشتمل بر ۱۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۷۸/۱۰/۲۵ شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسید.

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

Comments are closed