اخبار امروز دانشگاه

انتخابات شورا صنفی دانشگاه قم
امروز رفتم ادره رفاه دانشجویی دیدم اینو زدن جلوی درش

اخبار امروز دانشگاه قم: انتخابات شورای صنفی افتاد سه شنبه هفته بعد . . . مناظره امروز(۱۳۹۳/۰۸/۲۶)  لغو شد.

مرتضی

آبان سال ۱۳۷۲ به دنیا آمدم و حداکثر تا سال ۱۴۳۲ یا ۱۴۴۲ از دنیا می روم ܂ دوست دارم اطرافم را تغییر بدهم تا این دنیا و آن دنیای بهتری داشته باشم ܂

More Posts - Website

No Comments - Leave a comment

پاسخ دهید